Giải đáp chính sách về cải cách tiền lương đối với đơn vị sự nghiệp

Theo mof.gov.vn

Đơn vị tôi là đơn vị sự nghiệp công lập, tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động. Do thực hiện trích 40% số thu được để lại nên có nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương (CCTL) khá lớn. Đề nghị Bộ Tài chính cho biết các văn bản hướng dẫn cụ thể việc trích lập, quản lý, sử dụng nguồn CCTL đối với đơn vị sự nghiệp.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Khi xây dựng Đề án tự chủ tài chính ổn định trong 3 năm (2012-2014)theo NĐ 43/2006/NĐ-CP, mức lương cơ sở là 830.000đ. Khi Nhà nước quy định tăng mức lương cơ sở, đơn vị đã sử dụng nguồn CCTL để chi lương tăng thêm cho người lao động.

Năm 2012: Theo NĐ 31 của Chính phủ, từ 1/5/2012 tăng mức lương cơ sở từ 830.000đ lên 1.050.000đ (tăng thêm 220.000đ). Đơn vị đã xác định nhu cầu và sử dụng nguồn CCTL để chi lương tăng thêm trong năm 2012 là 8 tháng (từ tháng 5-12/2012). Tổng số tiền chi lương và các khoản đóng góp tăng thêm là: 62 triệu/tháng x 8 tháng = 496 triệu đồng.

Năm 2013: Đơn vị tiếp tục xác định nhu cầu và sử dụng nguồn CCTL để chi lương tăng thêm theo NĐ 31 trong năm 2013 là 12 tháng (từ tháng 1-12/2013)tương tự đã áp dụng trong năm 2012. Số tiền chi trả lương và các khoản đóng góp tăng thêm là: 62 triệu/tháng x 12 tháng = 744 triệu đồng. Đồng thời, theo NĐ 66 của Chính phủ, từ 1/7/2013 tăng mức lương cơ sở từ 1.050.000đ lên 1.150.000đ (tăng 100.000đ). Đơn vị đã xác định nhu cầu và sử dụng nguồn CCTL để chi lương tăng thêm theo NĐ 66 trong năm 2013 là 6 tháng (từ tháng 7-12/2013). Số tiền chi trả lương và các khoản đóng góp tăng thêm là: 29 triệu/tháng x 6 tháng = 174 triệu đồng.

Như vậy, trong năm 2013 đơn vị sử dụng nguồn CCTL để chi lương tăng thêm là: 744 triệu + 174 triệu = 918 triệu đồng. Xin hỏi: 1) Năm 2013 đơn vị sử dụng nguồn CCTL để chi lương tăng thêm như trên có đúng không? 2)Đề nghị Bộ Tài chính cho biết các văn bản hướng dẫn cụ thể việc trích lập, quản lý, sử dụng nguồn CCTL đối với đơn vị sự nghiệp, đặc biệt đối với đơn vị sự nghiệp tự chủ toàn bộ chi phí hoạt động để đơn vị nghiên cứu thực hiện. 3) Nếu nguồn CCTL còn dư lớn, ngoài việc cân đối đảm bảo thực hiện lộ trình CCTL của Chính phủ, đơn vị có được phép trình cơ quan có thẩm quyền cho phép sử dụng nguồn này để sửa chữa lớn tài sản cố định không?

Với nội dung này, Bộ Tài chính đã có câu trả lời cụ thể và chi tiết như sau:

(1) Theo quy định nguồn thực hiện CCTL để đảm bảo nhu cầu tăng thêm do tăng mức lương cơ sở. Nguồn thực hiện CCTL đối với đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động bao gồm: 10% tiết kiệm chi thường xuyên (nếu có); 35%-40% số thu để lại theo quy định và tiền thực hiện CCTL còn dư của năm trước (nếu có). Nguyên tắc tính tiền lương tăng thêm cho người lao động căn cứ quy định điều chỉnh mức lương cơ sở: năm 2012 là 08 tháng tăng lương từ mức lương cơ sở 830.000 đồng lên 1.050.000 đồng, năm 2013 là 12 tháng tăng lương cơ sở 830.000 đồng lên 1.050.000 đồng và 6 tháng tăng lương cơ sở 1.050.000 đồng lên 1.150.000 đồng là đúng quy định. Số liệu cụ thể do đơn vị chịu trách nhiệm chi trả cho người lao động.

(2) Việc trích lập, quản lý sử dụng nguồn CCTL đối với đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có các đơn vị sự nghiệp tự chủ toàn bộ chi phí hoạt động được quy định cụ thể tại các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn cải cách tiền lương hàng năm (nếu có) và Thông tư hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước hàng năm (năm 2015 là Thông tư số 211/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014, năm 2016 là Thông tư số 206/2015/TT-BTC ngày 24/12/2015).

(3) Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 32/2015/TT-BTC ngày 17/3/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức điều chỉnh lương đối với một số đối tượng:Đối với các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập ở địa phương còn dư nguồn CCTL từ nguồn thu được để lại để CCTL lớn và có nhu cầu kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ cấp thiết; các cơ quan đơn vị báo cáo UBND cấp tỉnh để chỉ đạo các cơ quan liên quan xác định số kinh phí đảm bảo thực hiện lộ trình CCTL theo nguyên tắc các đơn tự đảm bảo kinh phí, không bổ sung ngân sách để thực hiện CCTL sau khi tính toán số kinh phí còn dư, UBND cấp tỉnh quyết định sử dụng một phần để đáp ứng các nhu cầu chi cấp thiết của đơn vị. Vì vậy, đề nghị đơn vị rà soát, thực hiện theo quy định.