Giải đáp về nợ thuế đối với đơn vị sử dụng vốn Ngân sách

Theo mof.gov.vn

Độc giả Nguyễn Thị Nga có hỏi:Công ty chúng tôi có tư vấn xây dựng cho các công trình thuộc ngân sách nhà nước và cả công trình ngoài. Giả sử bên nhà nước đang nợ chúng tôi tổng giá trị các hợp đồng tư vấn là 1 tỷ. Chúng tôi đang nợ thuế GTGT và TNDN của nhà nước là 500 triệu, vậy chúng tôi được gia hạn nợ thuế là 500 đúng không? Nếu sau khi gia hạn mà nhà nước thanh toán cho chúng tôi 600 triệu thì chúng tôi có phải nộp ngay và hết số tiền 500 triệu này vào ngân sách nhà nước không hay tôi vẫn còn được gia hạn nợ thuế.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Căn cứ phiếu chuyển số 953/PC-TCT ngày 17/09/2015 của Tổng cục Thuế về giải đáp nội dung thư hỏi của độc giả Nguyễn Thị Nga. Nội dung hỏi về nợ tiền thuế do chưa được đơn vị sử dụng vốn Ngân sách thanh toán. Về vấn đề này, Tổng Cục Thuế có ý kiến như sau.

Căn cứ Điểm 1, Điểm 2, Điểm 3, Điểm 4, Khoản 10, Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định.

"Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014) như sau:

10. Bổ sung Điều 34a như sau:

“Điều 34a. Không tính tiền chậm nộp

1. Người nộp thuế cung ứng hàng hoá, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước thanh toán (sau đây gọi chung là người nộp thuế) nên không nộp thuế kịp thời dẫn đến nợ thuế thì không phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế.

Trường hợp người nộp thuế cung ứng hàng hoá, dịch vụ được thanh toán một phần từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, phần còn lại từ nguồn ngoài ngân sách, nhưng chưa được đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước thanh toán nên không nộp thuế kịp thời dẫn đến nợ thuế thì người nộp thuế không phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền thuế tương ứng với phần được thanh toán từ ngân sách nhà nước.

2. Phạm vi số tiền thuế và thời gian không tính tiền chậm nộp tiền thuế đối với trường hợp người nộp thuế cung ứng hàng hoá, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước thanh toán.

a) Không tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế còn nợ, số tiền thuế nợ này không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán cho người nộp thuế.

Trường hợp người nộp thuế nợ thuế của nhiều kỳ kê khai thuế thì tổng số thuế nợ của các kỳ kê khai không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán.

b) Thời gian không tính chậm nộp tiền thuế được tính từ ngày người nộp thuế phải nộp thuế đến ngày đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước thanh toán cho người nộp thuế và không vượt quá thời gian ngân sách nhà nước chưa thanh toán cho người nộp thuế.

3. Trình tự, thủ tục không tính tiền chậm nộp

a) Người nộp thuế thuộc trường hợp không phải nộp tiền chậm nộp theo quy định tại khoản 1 Điều này cung cấp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp văn bản xác nhận của đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước về việc người nộp thuế chưa được thanh toán theo mẫu số 01/TCN ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Trách nhiệm của người nộp thuế

Người nộp thuế có trách nhiệm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước ngay sau khi được đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước thanh toán cho người nộp thuế…".

Căn cứ theo các quy định nêu trên, trường hợp đơn vị của bà có cung ứng hàng hóa, dịch vụ cho đơn vị sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước nhưng chưa được đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước thanh toán nên không nộp thuế kịp thời dẫn đến nợ thuế thì đơn vị bà cung cấp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp văn bản xác nhận của đơn vị sử dụng vốn ngân sách Nhà nước về việc người nộp thuế chưa được thanh toán theo mẫu số 01/TCN ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC và không phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền thuế tương ứng với phần chưa được thanh toán từ ngân sách nhà nước. Khi đã được đơn vị sử dụng vốn NSNN thanh toán là 600 triệu đồng theo nội dung đề nghị của của bà thì phải có trách nhiệm nộp ngay số tiền thuế 500 triệu đồng vào ngân sách nhà nước.

Trên đây là nội dung trả lời, Cục Thuế thông báo cho bà Nguyễn Thị Nga biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.