Giải đáp về kinh phí đảm bảo duy trì nguồn ổn định cho các Văn phòng Thừa phát lại

PV. (Tổng hợp)

Tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV, Bộ Tài chính nhận được kiến nghị của cử tri TP. Hà Nội đề nghị Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Tổng cục Thi hành án dân sự tiếp tục cấp kinh phí cho hoạt động tống đạt văn bản để đảm bảo duy trì nguồn ổn định cho các Văn phòng Thừa phát lại hoạt động.

Bộ Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện chế định Thừa phát lại. Nguồn: Internet
Bộ Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện chế định Thừa phát lại. Nguồn: Internet

Tại Công văn số 9987/BTC-HCSN ngày 17/8/2018, Bộ Tài chính cho biết, căn cứ theo Luật Ngân sách nhà nước và Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26/11/2015 của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại, hàng năm, theo đề xuất của Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp và các cơ quan về kinh phí thực hiện chế định Thừa phát lại, trong đó có hoạt động tống đạt văn bản.

Bộ Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện chế định Thừa phát lại, trong đó có hoạt động tống đạt văn bản theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Căn cứ dự toán ngân sách hàng năm được cấp có thẩm quyền giao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp và các cơ quan phân bổ , bố trí kinh phí đảm bảo cho thực hiện chế định Thừa phát lại, trong đó có hoạt động tống đạt văn bản theo chế độ quy định.