Giảm 50% phí khai thác, sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia từ 3 năm trở lên

Trần Huyền

Đó là nội dung được quy định tại Thông tư số 39/2023/TT-BTC ngày 09/6/2023 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thông tư số 39/2023/TT-BTC quy định, mức thu phí đối với dữ liệu ảnh vệ tinh gốc xử lý mức 1A từ 2.025 đến 8.472 đồng/km2.

Mức thu phí đối với dữ liệu ảnh vệ tinh đã xử lý nắn chỉnh hình học, quang phổ và đưa về hệ tọa độ sử dụng với ảnh Spot 2, Spot 4, Spot 5 xử lý mức 2A từ 2.783 đến 7.788 đồng/km2; với bình đồ Ảnh Spot 2, Spot 4, Spot 5 xử lý mức 3B là từ 3.391 đến 84.018 đồng/km2.

Mức thu phí đối với dữ liệu ảnh viễn thám VNREDSat-1, mức thu phí đối với dữ liệu ảnh viễn thám có các đặc tính kỹ thuật tương đương được thu nhận tại các trạm thu của các đối tác nước ngoài từ 12.689 đến 84.018 đồng/km2; Mức thu phí đối với dữ liệu ảnh Spot 6, Spot 7 xử lý mức 1A từ 5.856 đến 8.472 đồng/km2; Mức thu phí đối với dữ liệu ảnh Spot 6, Spot 7 xử lý mức 3B là 4.069 đến 100.822 đồng/km2.

Thông tư số 39/2023/TT-BTC nêu rõ, trường hợp dữ liệu viễn thám từ 03 năm (36 tháng) trở lên tính đến thời điểm cung cấp, mức thu phí bằng 50% mức thu phí tương ứng quy định nêu trên.

Theo Thông tư số 39/2023/TT-BTC, chậm nhất là ngày 05 hằng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của tổ chức thu phí mở tại Kho bạc Nhà nước. Tổ chức thu phí thực hiện kê khai, thu, nộp và quyết toán phí theo quy định tại Thông tư số 74/2022/TT-BTC (tổ chức thu phí thuộc Trung ương quản lý, tiền phí nộp vào ngân sách trung ương; tổ chức thu phí thuộc địa phương quản lý, tiền phí nộp vào ngân sách địa phương).

Thông tư số 39/2023/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2023 và bãi bỏ Thông tư số 187/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia và Thông tư số 108/2017/TT-BTC ngày 16/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 187/2016/TT-BTC.