Giảm 50% phí, lệ phí kiểm định, thẩm định phòng cháy chữa cháy và cấp căn cước công dân

PV.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 61/2020/TT-BTC ngày 22/6/2020 điều chỉnh giảm mức thu, nộp phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy; phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy và lệ phí cấp Căn cước công dân. Đây tiếp tục là một trong những giải pháp cấp bách của Bộ Tài chính nhằm hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Giảm 50% phí, lệ phí kiểm định, thẩm định phòng cháy chữa cháy đến hết năm 2020. Nguồn: internet
Giảm 50% phí, lệ phí kiểm định, thẩm định phòng cháy chữa cháy đến hết năm 2020. Nguồn: internet

Theo Thông tư số 61/2020/TT-BTC, đối với phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy, tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy sẽ được giảm 50% mức thu phí theo quy định tại Mục I, Mục II, Điểm 2 Mục VI, Mục VII, Mục VIII, Mục IX Phần A và Phần B Biểu phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy ban hành kèm theo Thông tư số 227/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng điều chỉnh giảm 50% mức thu phí theo quy định tại Mục III, Mục IV, Mục V, Điểm 1 Mục VI Phần A Điều 1 Thông tư số 112/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017.

Đối với phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy, tổ chức, cá nhân khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bản thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy sẽ chỉ phải nộp bằng 50% mức thu phí quy định tại Điều 5 Thông tư số 258/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016.

Đối với lệ phí cấp Căn cước công dân, tất cả các công dân Việt Nam đủ 14 tuổi trở lên khi làm thủ tục đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân, chuyển từ Chứng minh nhân dân 9 số, 12 số sang cấp thẻ Căn cước công dân cũng được giảm 50% mức thu lệ phí quy định tại Điều 4 Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019.

Mức điều chỉnh giảm các loại phí, lệ phí nêu trên được áp dụng kể từ ngày 22/6/2020 đến hết ngày 31/12/2020. Sau ngày 01/01/2021, các quy định nộp phí nêu trên sẽ trở lại quy định trước ngày 22/6/2020.

Trước đó, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều thông tư điều chỉnh giảm phí, lệ phí trong nhiều lĩnh vực khác. Việc điều chỉnh miễn, giảm phí, lệ phí trong nhiều lĩnh vực của Bộ Tài chính thời gian qua góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid – 19.