Giảm 9 tổ đội tại các chi cục thuộc Hải quan Lào Cai và Hà Giang

Theo baohaiquan.vn

Tổng cục Hải quan vừa ban hành 2 Quyết định số 1744/QĐ-TCHQ và số 1745/QĐ-TCHQ quy định cơ cấu tổ chức của các chi cục hải quan, Chi cục kiểm tra sau thông quan, đội kiểm soát hải quan trực thuộc Cục Hải quan Hà Giang và Lào Cai.

Hoạt động nghiệp vụ hải quan tại Chi cục Hải quan Phó Bảng, Cục Hải quan Hà Giang. Nguồn:PV.
Hoạt động nghiệp vụ hải quan tại Chi cục Hải quan Phó Bảng, Cục Hải quan Hà Giang. Nguồn:PV.
Cụ thể, tại Quyết định số 1744/QĐ-TCHQ, Tổng cục Hải quan đã quy định rõ cơ cấu tổ chức của các chi cục hải quan, Đội kiểm soát hải quan trực thuộc Cục Hải quan Hà Giang, cụ thể như sau:

Chỉ có duy nhất Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Thanh cơ cấu gồm 2 đội là: Đội Tổng hợp và Đội nghiệp vụ hải quan; Còn lại các Chi cục Hải quan cửa khẩu Xín Mần, Chi cục Hải quan cửa khẩu Phó Bảng, Chi cục Hải quan cửa khẩu Săm Pun, Chi cục Hải quan Tuyên Quang và Đội Kiểm soát Hải quan không tổ chức cấp đội, tổ trực thuộc.

Với sự sắp xếp lại này, Cục Hải quan Hà Giang đã giảm 3/5 đội, tổ.

Với Quyết định số 1745/QĐ-TCHQ, Tổng cục Hải quan đã quy định lại cơ cấu tổ chức của các chi cục hải quan, Chi cục kiểm tra sau thông quan và Đội kiểm soát hải quan trực thuộc Cục Hải quan Lào Cai như sau:

Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai có cơ cấu gồm 3 đội và tổ: Đội Tổng hợp, Đội Thủ tục hàng hóa XNK, Đội giám sát hải quan và Tổ kiểm soát hải quan; Chi cục Hải quan ga đường sắt quốc tế Lào Cai và Chi cục Hải quan Bát Xát cơ cấu gồm 2 đội: Đội Tổng hợp và Đội nghiệp vụ hải quan.

Còn lại các Chi cục Hải quan cửa khẩu Mường Khương và Chi cục kiểm tra sau thông quan và Đội Kiểm soát Hải quan không tổ chức cấp Đội, tổ trực thuộc.

Như vậy, với sự thay đổi này, Cục Hải quan Lào Cai đã giảm 6/14 đội, tổ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký, bãi bỏ những quy định trước đây trái với Quyết định này.