Giảm mức thu lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn”

Trần Huyền

Thông tư số 20/2023/TT-BTC ngày 13/4/2023 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí duy trì sử dụng tên miền và địa chỉ Internet, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn” và lệ phí đăng ký sử dụng địa chỉ Internet (IP) đã điều chỉnh giảm mức thu lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn” so với quy định hiện hành.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Thông tư số 20/2023/TT-BTC quy định, mức thu lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia cấp 2 có 1 ký tự là 100.000 đồng/lần; Tên miền cấp 2 có 2 ký tự là 100.000 đồng/lần; Tên miền cấp 2 khác là 100.000 đồng/lần.

Mức thu lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia cấp cấp 3 dưới tên miền cấp 2 dùng chung dạng com.vn, net.vn, biz.vn, ai.vn là 100.000 đồng/lần; dạng edu.vn, gov.vn, org.vn, ac.vn, health.vn, int.vn và tên miền theo địa giới hành chính là 50.000 đồng/lần; dạng info.vn, pro.vn, id.vn, io.vn, name.vn là 10.000 đồng/lần. Tên miền Tiếng việt là 10.000 đồng/lần.

Như vậy, so với quy định hiện hành tại Thông tư số 208/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam thì lệ phí đăng ký sử dụng tên miền cấp 2 có 1 ký tự; tên miền cấp 2 có 2 ký tự;  tên miền cấp 2 khác đã giảm 100.000 đồng/lần đăng ký.

Theo Thông tư số 20/2023/TT-BTC, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn” nộp 01 lần khi đăng ký. Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền quốc gia “.vn”, tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng phải nộp: Lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn” khi đăng ký lại tên miền theo quy định; Phí duy trì sử dụng tên miền quốc gia “.vn” của các năm sử dụng tiếp theo khi hết thời gian đã nộp phí của tên miền nhận chuyển nhượng.

Trường hợp đổi tên chủ thể đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn”, chủ thể đăng ký sử dụng mới thực hiện nộp phí duy trì sử dụng tên miền quốc gia “.vn” của các năm sử dụng tiếp theo khi hết thời gian đã nộp phí của tên miền.

Thông tư số 20/2023/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2023 và sẽ thay thế Thông tư số 208/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.