Sửa đổi quy định về kê khai, thu, nộp phí, lệ phí nhằm giảm thủ tục cho tổ chức thu

Trần Huyền

Để khắc phục những vướng mắc phát sinh hiện hành, Bộ Tài chính đã đề xuất sửa đổi các quy định liên quan đến tổ chức thu phí, lệ phí thực hiện kê khai, nộp phí, lệ phí thu được. Các nội dung sửa đổi đảm bảo thống nhất với pháp luật quản lý thuế và tạo thuận lợi, giảm thủ tục hành chính cho tổ chức thu, nộp phí, lệ phí vào ngân sách nhà nước.

Các đề xuất của Bộ Tài chính nhằm đảm bảo đồng bộ về khai, nộp phí, lệ phí và phù hợp với pháp luật quản lý thuế.
Các đề xuất của Bộ Tài chính nhằm đảm bảo đồng bộ về khai, nộp phí, lệ phí và phù hợp với pháp luật quản lý thuế.

Cần thiết sửa đổi quy định về kê khai, thu, nộp phí, lệ phí

Hiện nay, việc kê khai, thu, nộp phí, lệ phí theo Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí phát sinh một số vướng mắc cần được sửa đổi, bổ sung để thống nhất với các quy định có liên quan.

Theo Bộ Tài chính, tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP quy định, tổ chức thu lệ phí thực hiện nộp toàn bộ tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước. Tổ chức thu lệ phí thực hiện kê khai, nộp lệ phí theo tháng, quyết toán lệ phí năm theo quy định pháp luật quản lý thuế. Định kỳ hàng ngày, tuần hoặc tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí thu được vào Tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước...

Tổ chức thu phí thực hiện kê khai tiền phí thu được theo tháng, quyết toán năm theo quy định pháp luật về quản lý thuế và nộp tiền phí phải nộp vào ngân sách nhà nước, sau khi trừ số tiền phí được để lại. Tổ chức thu phí sử dụng đường bộ, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thu phí, lệ phí thực hiện kê khai, thu, nộp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Như vậy, tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP quy định tổ chức thu lệ phí nộp toàn bộ tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước. Tổ chức thu lệ phí kê khai, quyết toán lệ phí thu được với cơ quan thuế. Tuy nhiên, thực tế thực hiện cho thấy, tổ chức thu (vừa thu phí, vừa thu lệ phí) phải phân chia số tiền phí, lệ phí thu được khi nộp vào ngân sách nhà nước. Điều này làm tăng thủ tục, công việc cho tổ chức thu phí.

Theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, tổ chức thu lệ phí không phải thực hiện quyết toán lệ phí. Đồng thời, tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP cũng đã quy định cụ thể khai, nộp phí, lệ phí do cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thu (Điều 12); phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh do cơ quan hải quan quản lý thu (khoản 10 Điều 13).

Đối với phí sử dụng đường bộ, loại phí này đang thực hiện theo Thông tư của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, tại Nghị quyết số 40/2021/QH15 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 đã giao Chính phủ quy định cụ thể việc thu, nộp và sử dụng phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô thống nhất trong cả nước. Hiện nay, Bộ Tài chính đang trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về phí sử dụng đường bộ.

Vì vậy, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP về tổ chức thu phí, lệ phí thực hiện kê khai, nộp phí, lệ phí thu được để thống nhất với quy định pháp luật quản lý thuế và tạo thuận lợi, giảm thủ tục cho tổ chức thu, nộp lệ phí vào ngân sách nhà nước.

Giảm thủ tục hành chính cho cơ quan thu lệ phí

Tại Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí, Bộ Tài chính đã đề xuất sửa đổi khoản 2 Điều 3 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP quy định về tổ chức thu phí, lệ phí thực hiện kê khai, nộp phí, lệ phí thu được.

Theo đó, định kỳ hàng ngày, tuần hoặc tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí thu được vào Tài khoản phí chờ nộp ngân sách tại Kho bạc Nhà nước. Tổ chức thu lệ phí phải gửi số tiền lệ phí thu được vào Tài khoản lệ phí chờ nộp ngân sách hoặc nộp lệ phí vào tài khoản thu ngân sách ngân sách tại Kho bạc Nhà nước.

Căn cứ số tiền phí, lệ phí thu được nhiều hay ít, nơi thu phí xa hay gần Kho bạc Nhà nước, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định định kỳ ngày, tuần hoặc tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu được trong kỳ vào Tài khoản phí chờ nộp ngân sách và gửi số tiền lệ phí đã thu được trong kỳ vào Tài khoản lệ phí chờ nộp ngân sách hoặc tài khoản thu ngân sách nhà nước.

Tổ chức thu phí kê khai, nộp tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo tháng, quyết toán năm và tổ chức thu lệ phí kê khai, nộp lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo tháng theo quy định của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 của Chính phủ.

Tổ chức thu phí hải quan, lệ phí hàng hóa, hành lý, phương tiện vận tải quá cảnh, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thu phí, lệ phí thực hiện kê khai, thu, nộp phí, lệ phí theo quy định tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP

Các quy định được Bộ Tài chính đề xuất nêu trên nhằm đảm bảo đồng bộ về khai, nộp phí, lệ phí và phù hợp với pháp luật quản lý thuế. Đặc biệt, giúp giảm thủ tục hành chính cho cơ quan thu lệ phí, đặc biệt là cơ quan vừa thu phí, vừa thu lệ phí.

Theo đó, cơ quan thu không phải tách riêng số thu lệ phí nộp ngay vào ngân sách nhà nước, số thu phí nộp vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách. Các quy định trên cũng giảm thủ tục hành chính cho cơ quan thu có số tiền lệ phí thu ít, địa điểm thu cách xa Kho bạc Nhà nước.