Gỡ vướng quy định về sử dụng vốn đầu tư công đối với đơn vị sự nghiệp

PV. (Tổng hợp)

Bà Lê Thị Quỳnh Lan (Bắc Ninh) hỏi, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đầu tư công không?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Về nội dung vướng mắc trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn như sau:

Theo Điều 1 Luật Đầu tư công về phạm vi Luật Đầu tư công, Luật này quy định việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quản lý Nhà nước về đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công.

Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập nếu có quản lý, sử dụng vốn đầu tư công thì sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đầu tư công.

Ngoài ra, đề nghị đơn vị xác định nguồn thu của đơn vị sự nghiệp công lập để lại cho đầu tư hay cho thường xuyên. Trường hợp dự án sử dụng nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách Nhà nước thì phải thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công.

Mặt khác, trường hợp đơn vị xác định là việc sửa chữa nhỏ thực hiện theo Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất: Theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 92/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính, “kinh phí để thực hiện các công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất từ các nguồn kinh phí sau:

Một là, nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách Nhà nước trong các lĩnh vực theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Hai là, nguồn phí được để lại theo chế độ quy định để chi thường xuyên”.

Dự án sử dụng nguồn phí được để lại theo chế độ quy định để chi thường xuyên thì không phải thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công.