Gỡ vướng quy định về thay đổi tổng mức đầu tư công trình

PV.

Ông Lê Võ Thanh (TP. Hồ Chí Minh) hỏi: Cụm từ "tổng mức đầu tư điều chỉnh thay đổi" nêu tại Khoản 3, Điều 7 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình được hiểu thế nào cho đúng?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bộ Xây dựng trả lời câu hỏi của ông Thanh như sau:

Việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo quy định của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Căn cứ Khoản 2, Khoản 3, Điều 13 Thông tư số 04/2010/TT-BXD thì cụm từ “tổng mức đầu tư điều chỉnh thay đổi” được hiểu bao gồm do thay đổi giá trị của tổng mức đầu tư và khi chỉ có thay đổi cơ cấu tổng mức đầu tư, cụ thể:

Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt cộng (hoặc trừ) phần tổng mức đầu tư bổ sung, giá trị phần tổng mức đầu tư bổ sung này được xác định thành một khoản chi phí riêng và phải tổ chức thẩm định hoặc thẩm tra trước khi quyết định phê duyệt. Đối với trường hợp này người quyết định đầu tư ra quyết định phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư.

Khi thay đổi cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư, kể cả sử dụng chi phí dự phòng để điều chỉnh không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt. Đối với trường hợp này chủ đầu tư tự quyết định phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư.