Gỡ vướng quyết toán kinh phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

TCTC (Tổng hợp)

Bộ Tài chính giải đáp nội dung liên quan đến thẩm định quyết toán kinh phí hành chính phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Độc giả Đỗ Khắc Hùng (TP. Hồ Chí Minh) hỏi: Tháng 6/2014, đơn vị tôi tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Huyện, lập Dự toán chi phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gửi cơ quan tài chính thẩm định dự toán. Trong đó có khoản kinh phí Dự phòng chi 10%. Đến thời điểm hiện nay, đơn vị Báo cáo quyết toán kinh phí hành chính, trong đó có chi hết khoản kinh phí dự phòng vào việc kiểm kê, lập phương án và công tác chi trả tiền. Việc sử dụng kinh phí dự phòng của đơn vị như trên có được quyết toán không?

Về việc này, Bộ Tài chính có hướng dẫn như sau:

1. Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 57/2010/TT-BTC ngày 16/4/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất:

Điều 3. Nguồn và mức trích kinh phí đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

1. Nguồn kinh phí đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được trích không quá 2% tổng số kinh phí bồi thường, hỗ trợ của dự án, tiểu dự án; trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này”.

- Tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều 6 Thông tư số 57/2010/TT-BTC ngày 16/4/2010 của Bộ Tài chính quy định:

“a) Cùng với việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Tổ chức được giao thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư căn cứ vào nội dung chi và mức chi quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư này và khối lượng công việc dự kiến phát sinh để lập dự toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gửi Sở Tài chính thẩm định (đối với dự án, tiểu dự án do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư), gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định (đối với dự án, tiểu dự án do Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư) để trình Uỷ ban nhân dân cùng cấp phê duyệt.

c) Người đứng đầu Tổ chức được giao thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, tiểu dự án theo đúng nội dung và mức chi trong dự toán được phê duyệt.

Trường hợp dự toán đã được phê duyệt nhưng không đủ để chi theo thực tế thì Tổ chức được giao thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư lập dự toán kinh phí bổ sung, gửi cơ quan tài chính quy định tại điểm a khoản này thẩm định trình Uỷ ban nhân dân cùng cấp xem xét phê duyệt bổ sung dự toán; đồng thời thông báo cho chủ đầu tư dự án, tiểu dự án để phối hợp thực hiện”.

Như vậy, tại Thông tư số 57/2010/TT-BTC ngày 16/4/2010 của Bộ Tài chính không quy định có khoản kinh phí dự phòng 10% khi lập dự toán tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

2. Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

- Tại khoản 3 Điều 3 quy định:

3. Căn cứ mức kinh phí được trích cụ thể của từng dự án, tiểu dự án, Tổ chức làm nhiệm bồi thường xác định kinh phí dự phòng tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm và cưỡng chế thu hồi đất không quá 10% kinh phí quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này để tổng hợp vào dự toán chung”.

- Tại khoản 1 Điều 7 quy định:

1. Đối với những dự án, tiểu dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 57/2010/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

2. Đối với những dự án, tiểu dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 đến trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 57/2010/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; trường hợp phát sinh việc cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất thì thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Căn cứ câu hỏi của độc giả Đỗ Khắc Hùng thì không nói rõ phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thời điểm nào; do đó:

+ Trường hợp phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án được cơ quan nhà, nước có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 01/7/2014 thì việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 57/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính, theo đó Thông tư số 57/2010/TT-BTC ngày 16/4/2010 của Bộ Tài chính không quy định có khoản kinh phí dự phòng 10% khi lập dự toán tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

+ Trường hợp phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án được cơ quan nhà, nước có thẩm quyền phê duyệt từ ngày 01/7/2014 đến trước ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính thì việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 57/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính; trường hợp phát sinh việc cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 của Bộ Tài chính.

Theo quy định tại Thông tư số 74/2015/TT-BTC thì kinh phí dự phòng cũng chỉ được sử dụng để tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm và cưỡng chế thu hồi đất.

+ Trường hợp phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án được cơ quan nhà, nước có thẩm quyền phê duyệt từ ngày 15/5/2015 thì việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 của Bộ Tài chính.

Tương tự như trên, thì Thông tư số 74/2015/TT-BTC quy định kinh phí dự phòng cũng chỉ được sử dụng để tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm và cưỡng chế thu hồi đất