Gỡ vướng về sử dụng phí hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất

PV.

Giải đáp vướng mắc của bạn đọc, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn cụ thể về quy định sử dụng phí hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Hỏi: Tôi là người làm công tác đấu giá tại doanh nghiệp bán đấu giá. Tôi có vướng mắc liên quan đến chi phí bán đấu giá quyền sử dụng đất theo Thông tư 48/TT-BTC ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính: Theo Thông tư 48 thì phí hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất do tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp thu để chi cho các nội dung chi theo quy định. Vậy đơn vị tổ chức bán đấu giá, ngoài khoản phí đấu giá thu của đơn vị quỹ đất thì chúng tôi có được hưởng phí hồ sơ của người tham gia đấu giá hay không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 48/2012/TT-BTC 16/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất  có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất:

“Điều 9. Nguồn kinh phí đảm bảo cho hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất

1. Nguồn kinh phí đảm bảo cho hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, bao gồm:

a) Dự toán ngân sách nhà nước giao cho Sở Tài chính và cơ quan được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất;

b) Phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thu của người tham gia đấu giá quy định tại Điều 10 Thông tư này;

c) Khoản tiền đặt trước của người đăng ký tham gia đấu giá nhưng không tham gia đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng, người người từ chối mua tài sản sau khi được công bố là người trúng đấu giá hoặc vi phạm Quy chế bán đấu giá theo quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

d) Các nguồn kinh phí hợp lệ khác theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp, Hội đồng bán đấu giá có trách nhiệm thu phí của người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, tiền đặt trước của của người đăng ký tham gia đấu giá quy định tại khoản 1 Điều này và được sử dụng để chi trả các chi phí được phép chi quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư này theo Biên bản thanh lý hợp đồng bán đấu giá; phần còn lại chuyển về cơ quan được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất để thanh toán cho các nội dung chi còn lại quy định tại Điều 11 Thông tư này”.

Căn cứ quy định nêu trên, tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp  được sử dụng số tiền thu được từ phí hồ sơ của người tham gia đấu giá để chi trả cho các chi phí được phép theo quy định.