Thanh toán tiền công tác phí đối với cán bộ trường dạy nghề công lập?

PV.

Trả lời ý kiến của anh Nguyễn Công Chiến công tác kế toán tại Ban Quản lý các Dự án Dạy nghề vốn ODA, Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về những nội dung liên quan đến chế độ thanh toán tiền công tác phí, Bộ Tài chính có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Hỏi: Đối với các trường hợp là cán bộ thuộc các trường dạy nghề công lập được cử đi học các lớp đào tạo nâng cao nghiệp vụ thời gian 05 ngày/khóa, đã được đơn vị tổ chức lớp học chi hỗ trợ tiền ăn 50.000đ/ngày theo Thông tư 139/2010/TT-BTC, thì những học viên tham gia các lớp trên có được thanh toán tiền phụ cấp lưu trú 150.000đ/ngày theo Thông tư 97/2010/TT-BTC nữa hay không?”

Về vấn đề này, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 2 (nội dung chi), Điều 3 (mức chi) Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thì các học viên tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước được hỗ trợ các khoản kinh phí sau:

Đối với trường hợp hỗ trợ một phần tiền ăn cho học viên trong thời gian tập trung học được quy định tại điểm 1.6 Điều 3:

Căn cứ khả năng bố trí kinh phí, điều kiện tổ chức lớp học (về địa điểm tổ chức lớp, thành phần học viên, thời gian học tập...) các cơ sở đào tạo, cơ quan, đơn vị sử dụng nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC được cấp có thẩm quyền giao trong dự toán hàng năm để xem xét quyết định việc hỗ trợ một phần tiền ăn cho học viên trong thời gian tập trung học; mức hỗ trợ tối đa không quá 50.000 đồng/ngày/học viên.

Chế độ hỗ trợ một phần tiền ăn, tiền nghỉ cho học viên trong những ngày đi thực tế được quy định tại điểm b khoản 1.9 Điều 3 cụ thể như sau: Do Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cơ sở đào tạo quyết định mức hỗ trợ nhưng không vượt quá mức chi công tác phí quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và phải bảo đảm trong phạm vi dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng được giao.

Như vậy, đối với các đối tượng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng hưởng chính sách theo quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC thì không thuộc đối tượng được thanh toán tiền công tác phí theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính.