Gói thầu nào được áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi?

TCTC (Tổng hợp)

Ông Nguyễn Duy Hùng ở Quảng Nam có hỏi về những nội dung liên quan đến Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Hỏi: Thông tư 58/2016/TT-BTC ban hành ngày 29/3/2016 có quy định tại Điều 18, 19 chào hành cạnh tranh áp dụng cho gói thầu có giá tối đa không quá 02 tỷ đồng. Không quy định hướng dẫn về hình thức đấu thầu rộng rãi. Bên tôi là đơn vị sự nghiệp, hiện đang có nhu cầu đầu tư hệ thống thiết bị có tổng mức đầu tư 6 tỷ đồng, sử dụng quỹ phát triển của đơn vị.

Theo quy định tại Điều 18, 19 chào hành cạnh tranh áp dụng cho gói thầu có giá không quá 02 tỷ đồng, nhưng Toàn bộ hệ thống thiết bị của tôi là một gói thầu không thể tách rời, có giá 6 tỷ đồng. Do vậy không đúng theo quy định tại Thông tư, vậy xin hỏi: Tôi áp dụng hình thức nào, theo quy định tại điều nào? - Nếu tôi áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, theo quy định tại Nghị định 63/2014/NĐ-CP của chính chủ có đúng không? Nếu không thì áp dụng đấu thầu rộng rãi tại điều khoản, thông từ hướng dẫn nào của Bộ tài chính?

Về nội dung này, Bộ Tài chính có hướng dẫn như sau:

Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; trong đó, Thông tư số 58/2016/TT-BTC quy định:

- Các hình thức lựa chọn nhà thầu bao gồm: đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp, chào hàng cạnh tranh, tự thực hiện và lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt (khoản 1 Điều 3).

- Đối với gói thầu không áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, trong văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải nêu rõ lý do áp dụng hình thức lựa chọn khác (điểm c khoản 2 Điều 12).

- Mẫu tài liệu đấu thầu và các nội dung khác không quy định tại Thông tư này thì thực hiện theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (khoản 2 Điều 26).

Như vậy, đấu thầu rộng rãi là một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu trong mua sắm thường xuyên. Do vậy, đề nghị độc giả nghiên cứu quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và Thông tư số 58/2016/TT-BTC để áp dụng vào trường hợp mua sắm cụ thể trong cơ quan, đơn vị mình.