Hà Nội: Sử dụng có hiệu quả, tránh thất thoát lãng phí tài sản công


Hà Nội mong muốn khai thác có hiệu quả tài sản công, phòng, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng, huy động thêm các nguồn lực tài chính từ tài sản công.

Điều này được cụ thể hoá với việc thông qua Nghị quyết về Đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025, định hướng giai đoạn 2026 - 2030,

Nhận diện khó khăn, vướng mắc trong quản lý tài sản công

Báo cáo Thẩm tra của HĐND TP. Hà Nội đối với Đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025, định hướng giai đoạn 2026 - 2030 chỉ rõ: Việc UBND thành phố xây dựng Đề án là cần thiết nhằm đánh giá toàn diện thực trạng công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công của Thủ đô; nhận diện những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đề xuất các giải pháp kịp thời quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, khai thác có hiệu quả tài sản công, phòng, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng, huy động thêm các nguồn lực tài chính từ tài sản công để đẩy mạnh đầu tư xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với các quan điểm, mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn của Đề án. Các giải pháp đề xuất (gồm 5 nhóm giải pháp chung và các nhóm giải pháp cụ thể đối với 4 loại tài sản công: nhà, đất đai, tài sản kết cấu hạ tầng, tài nguyên, ôtô và tài sản khác) không chứa nội dung quy phạm pháp luật và mang tính định hướng, vừa là các giải pháp cần triển khai ngay, vừa là các giải pháp lâu dài để thực hiện trên cơ sở bám sát yêu cầu thực tiễn trong quá trình nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng tài sản công của thành phố.

Các đại biểu bấm nút thông qua Nghị quyết.
Các đại biểu bấm nút thông qua Nghị quyết.

Tham gia góp ý vào dự thảo Nghị quyết, đại biểu Nguyễn Minh Đức khẳng định: quản lý và khai thác tài sản công là một vấn đề lớn. Trong thời gian qua có nhiều vấn đề đặt ra để giải quyết việc quản lý tài sản công, chống thất thoát lãng phí, huy động tài sản công đóng góp vào ngân sách của Nhà nước. “Đề án thông qua sẽ giải quyết được những vấn đề quan trọng nhất, đặc biệt đã đưa ra cách tiếp cận mang tính chất cơ chế thị trường để làm sao khai thác tối đa tài sản công của thành phố”, ĐB Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh.

Đồng thời, đại biểu Nguyễn Minh Đức cho rằng cần quan tâm thêm các danh mục đất đai, tài sản, hạ tầng để khai thác là những tài sản nào. Ngoài ra cần công khai minh bạch đưa ra những định giá, định mức và cơ chế để đấu giá thu về ngân sách nhà nước đối với các tài sản công này. Bên cạnh đó, đại biểu cũng đề nghị cần tuyên truyền người dân ý thức được rằng vỉa hè không phải là tài sản tư nhân mà là tài sản công và cần được huy động để cho thuê, khai thác và sử dụng.

Xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai

Qua biểu quyết, HĐND thành phố thống nhất thông qua Nghị quyết về Đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025, định hướng giai đoạn 2026 - 2030.

Trong Nghị quyết, HĐND thành phố lưu ý về giải pháp đối với từng nhóm tài sản công, cụ thể về Nhà, quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước của thành phố giao các tổ chức, đơn vị kinh doanh nhà quản lý, khai thác: rà soát, thống kê toàn bộ quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước của Thành phố đang giao đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh nhà quản lý, khai thác, tổ chức phân loại làm cơ sở đề xuất kế hoạch, lộ trình xử lý, biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước.

Kiên quyết thu hồi đối với phần diện tích nhà, đất phải bàn giao về Thành phố quản lý (quỹ diện tích tầng 1 nhà chung cư thương mại, quỹ nhà tạm cư...), diện tích nhà, đất vi phạm, sử dụng chưa đúng mục đích để lập phương án giao quản lý, khai thác và xử lý theo quy định. Trường hợp vi phạm phức tạp, kéo dài nghiên cứu áp dụng biện pháp chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý.

Trên cơ sở kết quả phân loại nợ nghĩa vụ tài chính đối với quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước của thành phố, tập trung triển khai giải pháp xử lý dứt điểm từng nhóm nợ đọng.

Ngoài ra, Nghị quyết cũng chỉ rõ việc xây dựng Đề án sẽ khắc phục tồn tại, hạn chế và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước của thành phố giao các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh nhà quản lý, khai thác giai đoạn 2023 - 2025, định hướng giai đoạn 2026 - 2030. Trong đó, từng bước áp dụng các hình "đấu giá cho thuê" thay cho hình thức "cho thuê chỉ định" nhằm đảm bảo tính khách quan, công khai, minh bạch theo hướng thị trường.

Trên cơ sở quy định của Trung ương về cơ chế quản lý, khai thác quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước và Luật Thủ đô, nghiên cứu hoàn thiện mô hình hoạt động của tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước của Thành phố theo hướng tập trung 1 đầu mối theo từng nhóm quỹ nhà nhằm nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý theo đúng quy định và cơ chế thị trường...

Đặc biệt, Nghị quyết cũng chỉ rõ việc kiên quyết xử lý dứt điểm đối với các dự án có sử dụng đất nhưng chậm thực hiện đầu tư, chậm đưa đất vào sử dụng còn tồn đọng, có nguyên nhân chủ quan; trường hợp cố ý chây ỳ, tiếp tục vi phạm thì kiên quyết thu hồi theo quy định pháp luật.

Công khai, minh bạch thông tin đối với dự án chậm tiến độ, chậm triển khai, vi phạm pháp luật bị cưỡng chế, thu hồi, chấm dứt hoạt động để tạo sự đồng thuận, giám sát của người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện...

Theo Báo Đại biểu Nhân dân/daibieunhandan.vn