Kiểm tra việc sử dụng tài sản công để kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết

Trần Huyền

Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, thanh tra việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức thuộc phạm vi quản lý vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết, đặc biệt là nhà, đất công.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 1076/BTC-QLCS gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Công văn nêu rõ, theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công thì cơ quan nhà nước được sử dụng tài sản công được giao để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, không được sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

Đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội được sử dụng tài sản công được giao vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết trong một số trường hợp khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, đặc biệt là việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết, Bộ Tài chính đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo một số nội dung trọng tâm.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm và đầy đủ các quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan về quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đặc biệt là việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết, gồm: lập, thẩm định, phê duyệt Đề án sử dụng tài sản cộng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; tổ chức thực hiện theo Đề án đã được phê duyệt; xác định giá trị tài sản để đưa vào liên doanh, liên kết, xác định giá cho thuê tài sản công...

Các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, thanh tra việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức thuộc phạm vi quản lý vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết. Trong đó, chú trọng vào kiểm tra việc sử dụng tài sản công là nhà, đất vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, thanh tra, chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và chấm dứt ngay các trường hợp kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể quần chúng thực hiện giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Trong đó, có việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

Trước đó, để bảo đảm việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết được bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật, Bộ Tài chính đã có Công văn số 12290/BTC-QLCS ngày 07/10/2020, Công văn số 14504/BTC-QLCS ngày 22/12/2021 đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.