Hải quan Bình Dương: Đưa Nghị quyết số 35/NQ-CP vào cuộc sống

PV.

Thực hiện Chương trình hành động của Bộ Tài chính đưa Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ vào thực tiễn, BộTài chính, Tổng cục Hải quan đã ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể. Cục Hải quan tỉnh Bình Dương cũng đã đcó những hành động, việc làm cụ thể thực hiện Nghị quyết...

Hải quan Bình Dương tổ chức đối thoại với doanh nghiệp Nhật Bản trên địa bàn Tỉnh
Hải quan Bình Dương tổ chức đối thoại với doanh nghiệp Nhật Bản trên địa bàn Tỉnh

Quyết liệt đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Với quyết tâm đưa Nghị quyết vào cuộc sống và thực hiện có hiệu quả các quyết định của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 734/QĐ-HQBD “Kế hoạch hành động” của đơn vị.

Theo đó, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương quyết tâm thực hiện nghiêm túc Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính,  Tổng cục Hải quan. Cục tiến hành là rà soát đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chưa đảm bảo yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ.

Cục thúc đẩy rút ngắn thời gian, bảo đảm sự thuận tiện, không gây phiền hà trong hoạt động XNK của DN, thực hiện đúng quy định của pháp luật về hải quan; cải cách thủ tục hành chính thông qua việc ứng dụng mạnh mẽ, triệt để ứng dụng công nghệ thông tin, phương pháp quản lý hiện đại, nâng cao trình độ và đạo đức công vụ của CBCC;

Tăng cường các hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả để bảo đảm môi trường, cơ hội kinh doanh lành mạnh, bình đẳng.

Trong công tác cài cách thủ tục hành chính, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương quyết tâm  thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, thực hiện đúng các quy định của pháp luật hải quan trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho DN thực hiện hoạt động XNK. 

Theo đó, Cục đã thực hiện niêm yết, đăng tải đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định; kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; 

Tiếp tục tổ chức hội nghị đối thoại với các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng để kịp thời giải quyết các vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp.

Không ngừng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa, Cục Hải quan Bình Dương đã đưa ra nhiều giải pháp hữu ích để thực hiện trong thời gian tới.

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa, nhằm thúc đẩy tạo thuận lợi thương mại, kiểm soát tuân thủ, đảm bảo nguồn thu, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa; 

Thứ hai, khai thác và sử dụng có hiệu quả các phiên bản của Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, cơ chế một cửa quốc gia và các chương trình ứng dụng trong hoạt động quản lý nhà nước về hải quan; 

Xây dựng và triển khai các tiêu chuẩn kỹ thuật một cửa ASEAN theo lộ trình của Tổng cục Hải quan. Đảm bảo luôn là 1 trong 5 đơn vị cấp Cục tiên phong trong ngành về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và dịch vụ công cấp độ 3, cấp độ 4.

Thứ ba, tiếp tục triển khai mô hình kiểm tra hàng hóa tập trung có trang bị máy soi container và các trang thiết bị hiện đại tại ICD Sóng Thần trong thực hiện thủ tục hải quan trên Hệ thống VNACCS/VCIS theo định hướng của ngành Hải quan. Phấn đấu đạt và vượt mức ASEAN-4 về thời gian thông quan, giải phóng hàng hóa xuất nhập khẩu.

Thứ tư, triển khai toàn diện kỹ thuật quản lý rủi ro trong hoạt động kiểm tra, giám sát hải quan theo hướng giảm tỷ lệ kiểm tra, tăng tỷ lệ phát hiện vi phạm; từng bước hỗ trợ công tác kiểm tra sau thông quan, kiểm soát hải quan; 

Thứ năm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra sau thông quan cả ở cấp Cục và cấp Chi cục theo hướng áp dụng quản lý tuân thủ, quản lý rủi ro toàn diện, trong đó tập trung vào các doanh nghiệp có mức độ rủi ro cao; ứng dụng tối đa công nghệ thông tin, tập trung thực hiện kiểm toán hải quan tại trụ sở doanh nghiệp; 

Chuyển dịch từ kiểm tra trên cơ sở các giao dịch sang kiểm tra trên cơ sở hệ thống; nâng dần số lượng doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu tiên để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn, tăng tính cạnh tranh trong hội nhập.

Thứ sáu, tăng cường phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp theo hướng mở rộng đối tượng ký kết, hình thức và lĩnh vực ký kết nhằm tạo nhiều thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng doanh nghiệp.

Thứ bảy, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ công chức Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đạt trình độ chuyên nghiệp, chuyên sâu, liêm chính và thực thi nhiệm vụ có hiệu lực, hiệu quả.

Thứ tám, triển khai ứng dụng và khai thác hiệu quả các hoạt động của Cơ chế một cửa quốc gia trong tất cả hoạt động nghiệp vụ quản lý nhà nước về hải quan theo kế hoạch và lộ trình của Tổng cục Hải quan.