Hải quan Hải Phòng: Phấn đấu xử lý gần 126 tỷ đồng nợ thuế

Theo baohaiquan.vn

Cục Hải quan Hải Phòng vừa giao chỉ tiêu thu hồi nợ thuế cho các đơn vị trực thuộc với quyết tâm xử lý dứt điểm các khoản nợ theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan.

Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan Hải Phòng. Nguồn: PV.
Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan Hải Phòng. Nguồn: PV.

Theo chỉ tiêu do Tổng cục Hải quan giao, Cục Hải quan Hải Phòng phải thu hồi 125,8 tỷ đồng nợ thuế, gồm nợ thuế quá hạn trong vòng 90 ngày (hơn 92 tỷ đồng); nợ thuế qua hạn quá 90 ngày (22,7 tỷ đồng) và tiền chậm nộp gần 11 tỷ đồng.

Trong số các đơn vị vừa được Cục Hải quan Hải Phòng giao chỉ tiêu thu hồi nợ có 3 đơn vị có số nợ phải thu hồi trên 10 tỷ đồng là Chi cục Kiểm tra sau thông quan 78,114 tỷ đồng; Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I là 14,695 tỷ đồng; Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ là 13,54 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo Phòng Thuế XNK (Cục Hải quan Hải Phòng), trước khi Tổng cục Hải quan có quyết định giao chỉ tiêu thu hồi nợ thuế (Quyết định 1084/QĐ-TCHQ ngày 31/3/2017), từ đầu năm 2017, đơn vị đã xây dựng kế hoạch với nhiều giải pháp đồng bộ thực hiện thu hồi nợ thuế, đặc biệt là thực hiện các biện pháp đốc thu và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị liên quan như đề cập ở trên.

Mục tiêu đơn vị đặt ra là xử lý hiệu quả số nợ thuế đang phát sinh tại Cục một cách hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo của Tổng cục Hải quan.