Hải quan Quảng Ngãi tiếp tục triển khai hiệu quả cải cách thủ tục hành chính

PV.

Cục Hải quan Quảng Ngãi vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc tiếp tục triển khai có hiệu quả nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả tư vấn chính sách năm 2024.

Cục Hải quan Quảng Ngãi vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc tiếp tục triển khai có hiệu quả nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính. Ảnh: internet
Cục Hải quan Quảng Ngãi vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc tiếp tục triển khai có hiệu quả nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính. Ảnh: internet

Theo đó, Lãnh đạo Cục Hải quan Quảng Ngãi yêu cầu Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành; kiên quyết khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong giải quyết công việc.

Các đơn vị chủ động rà soát, thống kê các trường hợp có vướng mắc phát sinh, vượt thẩm quyền. Đồng thời, kịp thời tham mưu, đề xuất và báo cáo Tổng cục Hải quan chỉ đạo triển khai thực hiện.

Lãnh đạo Cục Hải quan Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao về việc triển khai thực hiện Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong đó, phòng Nghiệp vụ tiếp tục theo dõi, quản lý Hệ thống đánh giá sự hài lòng đến các doanh nghiệp nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hải quan trong thực hiện thủ tục hành chính.

Cùng với các nội dung trên, Lãnh đạo Cục cũng chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tăng cường kỷ luật lao động và văn hóa công sở; thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm cán bộ, công chức để xảy ra chậm trễ, gây phiền hà, nhất là làm phát sinh thêm thủ tục, hồ sơ, giấy tờ, yêu cầu điều kiện không đúng quy định trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan Quảng Ngãi tiếp tục rà soát, công bố thủ tục hành chính; thực hiện đăng tải, công khai đầy đủ các bộ phận cấu thành của thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo đúng quy định. Đồng thời, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính gắn với việc triển khai Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch chuyển đổi số của ngành Hải quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đặc biệt, Lãnh đạo Cục Hải quan Quảng Ngãi chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác truyền thông để nâng cao nhận thức tạo đồng thuận trong việc triển khai Đề án 06; kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc, bất cập cho người dân, doanh nghiệp đảm bảo đúng quy định. Song song với đó, tăng cường trách nhiệm giải trình, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, không xử lý hoặc kéo dài thời gian xử lý.