Hải quan Quảng Ninh - Điểm sáng về công tác cải cách hiện đại hóa

Kim Liên - Ban CCHĐH (Hải quan)

Nằm ở cửa ngõ Đông Bắc tổ quốc, Cục Hải quan Quảng Ninh được đánh giá là một trong những đơn vị năng động trong công cuộc cải cách hiện đại hoá hoạt động hải quan, tạo thuận lợi cho các đối tượng xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh.

Lễ khai trương trang thông tin điện tử Hải quan Quảng Ninh
Lễ khai trương trang thông tin điện tử Hải quan Quảng Ninh

Theo báo cáo trong ba tháng đầu năm 2013, Cục Hải quan Quảng Ninh đã đạt một số kết quả nổi bật về công tác cải cách hiện đại hóa như triển khai chính thức thủ tục hải quan điện tử (TTHQĐT) theo Nghị định 87/2012/NĐ-CP của Chính phủ, hiện đại hóa công tác thu thuế, kiểm tra sau thông quan, kiểm soát chống buôn lậu, quản lý rủi ro…

Chính thức áp dụng TTHQĐT từ ngày 01/01/2013, Cục Hải quan Quảng Ninh đã thành lập Tổ triển khai TTHQĐT phiên bản 4.0, tổ chức tập huấn Nghị định 87/2012/NĐ-CP và Thông tư 196/2012/TT-BTC tại Chi cục Hải quan Cái Lân và Móng Cái cho các cán bộ công chức và doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu trên địa bàn.

Sau hơn 02 tháng triển khai chính thức, tổng số tờ khai thực hiện TTHQĐT đạt 5.393 tờ khai, đạt 98,96% tờ khai của loại hình tham gia thực hiện TTHQĐT; lim ngạch xuất nhập khẩu đạt 1.474,4 triệu USD, đạt 98,12% kim ngạch của loại hình tham gia thực hiện TTHQĐT; Có 422 doanh nghiệp thực hiện TTHQĐT.

Hiện nay, 7/7 Chi cục triển khai thực hiện thí điểm chữ ký số trong hải quan điện tử. Cục Hải quan Quảng Ninh đang tiếp tục tuyên truyền, vận động doanh nghiệp đăng ký sử dụng chữ ký số và yêu cầu doanh nghiệp đã đăng ký tiến hành triển khai thực hiện.

Cục Hải quan Quảng Ninh đã triển khai nâng cấp hệ thống thông quan điện tử từ phiên bản 3.0 lên phiên bản 4.0 theo Nghị định 87/2012/NĐ-CP tại tất cả các đơn vị trực thuộc. Đặc biệt, Cục đã tự thiết kế, xây dựng phần mềm Quản lý thông quan điện tử 4.0 nhằm hỗ trợ các cán bộ công chức làm công tác quản trị mạng tại các đơn vị thuộc và trực thuộc để độc lập xử lý lỗi phát sinh liên quan đến việc trao đổi dữ liệu giữa doanh nghiệp - Cục Hải quan tỉnh - Chi cục Hải quan trực thuộc, đồng bộ các danh mục dữ liệu chuẩn giữa các hệ thống phần mềm nghiệp vụ. Phần mềm cũng hỗ trợ việc tra cứu tỷ giá đồng Việt Nam và một số nguyên tệ đang áp dụng trong hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của hải quan. Kiểm tra được luồng tờ khai không tự động đồng bộ giữa Cục và Chi cục, cho phép đồng bộ lại.

Về hiện đại hóa công tác thu thuế, trên cơ sở kế hoạch cải cách hiện đại hóa Cục Hải quan Quảng Ninh giai đoạn 2011-2015, Cục đã xây dựng danh mục hiện đại hóa trọng tâm năm 2013 trong đó tập trung vào 02 nhiệm vụ trọng tâm chính về thuế đó là thực hiện thu thuế đạt và vượt chỉ tiêu do Tổng cục Hải quan và Hội đồng nhân dân tỉnh giao năm 2013 và tiếp tục thực hiện Đề án phối hợp thu, nộp NSNN và bảo lãnh thuế đối với hàng hóa XNK bằng phương thức điện tử. Tính đến giữa tháng 3/2013, Cục Hải quan Quảng Ninh thu nộp ngân sách đạt 1.921,9 tỷ đồng, đạt 9,9% kế hoạch năm 2013 (19.400 tỷ đồng).

Ngoài ra Cục Hải quan Quảng Ninh đã xây dựng kế hoạch thu thập thông tin phục vụ quản lý rủi ro năm 2013 của Cục, phân bổ chỉ tiêu thu thập thông tin hồ sơ doanh nghiệp và hồ sơ rủi ro cụ thể cho các đơn vị. Đồng thời Cục Hải quan Quảng Ninh cũng đã xây dựng kế hoạch thu thập thông tin phục vụ quản lý rủi ro năm 2013.

Trong thời gian tới, Cục Hải quan Quảng Ninh sẽ tập trung vận hành tốt hệ thống thông quan điện tử theo Nghị định 87/2012/NĐ-CP của Chính phủ; đẩy mạnh các giải pháp thu thuế XNK, phấn đấu đạt chỉ tiêu năm 2013; tăng cường công tác quản lý cán bộ công chức, thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, giám sát chặt chẽ việc thực hiện tuyên ngôn phục vụ khách hàng.