Hải quan Quảng Ninh triển khai đo thời gian thông quan, giải phóng hàng

PV.

Cục Hải quan Quảng Ninh vừa ban hành Kế hoạch đo thời gian thông quan, giải phóng hàng lần 1 năm 2024; quy mô đo tại 5/6 Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh.

Hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái
Hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái

Kế hoạch được ban hành nhằm đo thời gian tác nghiệp tại từng bước nghiệp vụ hải quan, đánh giá kiểm soát quá tình thực hiện thủ tục hải quan; xác định thời gian thuộc trách nhiệm của cơ quan Hải quan trong quá trình làm thủ tục thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu.

Phân tích dữ liệu, kết quả đo thời gian để đánh giá hiệu quả việc thực hiện các giải pháp giảm thời gian thông quan, công tác tạo điều kiện, hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp của các Chi cục, của Cục Hải quan tỉnh trong năm 2024.

Từ đó, kịp thời phát hiện những bất cập tại từng khâu nghiệp vụ của cơ quan Hải quan và các ngành, lực lượng chức năng làm kéo dài thời gian thông quan, giải phóng hàng của doanh nghiệp, qua đó kịp thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục Hải quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Theo Kế hoạch, phạm vi đo thời gian giải phóng hàng do Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tiến hành gồm các khoảng thời gian xử lý tác nghiệp của công chức tại các Chi cục, các đơn vị chức năng có liên quan từ khi doanh nghiệp đăng ký chính thức tờ khai hải quan (IDC/EDC) đến khi cơ quan Hải quan quyết định thông quan/giải phóng hàng cho lô hàng.

Việc đo thời gian giải phóng hàng sẽ được thực hiện tại 5/6 Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh (trừ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia do qua khảo sát thực tế phát sinh quá ít tờ khai, không đủ mẫu đo). Thực hiện đo đối với các tờ khai hải quan điện tử và tất cả các loại hình hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được thực hiện thủ tục tại đơn vị (loại trừ các loại hình hàng hóa xuất, nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại).

Để việc đo thời gian thông quan, giải phóng hàng được triển khai thực hiện nghiêm túc, chính xác, hiệu quả, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Ban Chỉ đạo đo thời gian thông quan, giải phóng hàng cấp Cục chỉ đạo công tác tuyên truyền nội dung cuộc đo cho toàn bộ công chức Hải quan, cộng đồng doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan tại Chi cục trước và trong cuộc đo. Chỉ đạo, đôn đốc toàn bộ quá trình triển khai đo toàn Cục; xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai đo; xây dựng và hoàn thiện báo cáo đo thời gian cấp Cục.

Tổ đo thời gian thông quan, giải phóng hàng cấp Cục xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai cuộc đo tại các Chi cục; phối hợp với Chi cục tập huấn các nội dung chi tiết triển khai đo cho công chức tại các Chi cục (nếu thấy cần thiết); hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc, các vấn đề phát sinh cho Chi cục trong quá trình tập huấn, đo thử nghiệm, đo chính thức.

Đồng thời, quan sát thực tế và thực hiện thu thập thông tin xác suất; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thu thập dữ liệu của Chi cục, đảm bảo không bỏ sót mẫu. 

Theo dõi, đôn đốc quá trình theo dõi, thu thập các dữ liệu còn thiếu của các tờ khai đã được lựa chọn đo của Chi cục; khai thác/Hỗ trợ, hướng dẫn Chi cục khai thác, tổng hợp dữ liệu công nghệ thông tin. Kiểm tra tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã thu thập; hướng dẫn, hỗ trợ, phối hợp với Tổ triển khai chi cục nhập thông tin vào biểu tổng hợp dữ liệu của chi cục. Tổng hợp, xử lý dữ liệu đo toàn Cục. Xây dựng, hoàn thiện báo cáo kết quả đo thời gian cấp Cục.

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các Chi cục Hải quan được lựa chọn đo thành lập Tổ triển khai cấp Chi cục với nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn các nội dung triển khai trước và trong cuộc đo cho cộng đồng doanh nghiệp. Tập huấn cho công chức về kế hoạch, hướng dẫn ghi chép các thông tin biểu mẫu và các công việc cần triển khai đo. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai ghi nhận và thu thập dữ liệu đo của công chức đảm bảo không bỏ sót mẫu. Giải đáp các vướng mắc phát sinh cho công chức và doanh nghiệp trong quá trình thu thập dữ liệu. Triển khai ghi nhận, thu thập, tổng hợp dữ liệu, kết quả và báo cáo theo các nội dung đã được phân công.