Hải quan TP. Cần Thơ triển khai nhiều giải pháp thực hiện nhiệm vụ mới

PV.

Năm 2023, Cục Hải quan TP. Cần Thơ được giao dự toán thu ngân sách nhà nươc (NSNN) 2.550 tỷ đồng. Để hoàn thành nhiệm vụ này, đòi hỏi các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục tập trung nguồn lực triển khai quyết liệt các nhiệm vụ ngay từ đầu năm.

Cục trưởng Cục Hải quan TP. Cần Thơ Vũ Anh chỉ đạo triển khai nhiệm vụ  tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023.
Cục trưởng Cục Hải quan TP. Cần Thơ Vũ Anh chỉ đạo triển khai nhiệm vụ tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023.

Cục trưởng Cục Hải quan TP. Cần Thơ Vũ Anh vừa ký ban hành Kế hoạch số 198/KH-HQCT về triển khai thực hiện Chỉ thị số 479/CT-TCHQ ngày 06/02/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2023.

Tại Kế hoạch số 198/KH-HQCT, Cục trưởng Cục Hải quan TP. Cần Thơ chỉ đạo Trưởng các đơn vị  tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp tăng thu NSNN, chống thất thu và xử lý nợ đọng đã đề ra từ đầu năm tại Công văn số 57/HQCT-NV ngày 11/01/2023;

Đồng thời, triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023;

Thực hiện hiệu quả Thông tư số 78/2022/TT-BTC ngày 26/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2023; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 21/12/2022 của UBND thành phố Cần Thơ về việc tăng cường công tác thu thuế năm 2023; triển khai các giải pháp tăng thu, chống thất thu NSNN phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể tại đơn vị.

Bên cạnh đó, Cục trưởng Vũ Anh yêu cầu thủ trưởng các đơn vị quán triệt Chỉ thị số 479/CT-TCHQ của Tổng cục Hải quan đến toàn thể công chức; nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo, công chức quá trình thực thi công vụ, chủ động, tích cực nghiên cứu, đề xuất thực hiện các biện pháp tăng thu NSNN.

Cục Hải quan TP. Cần Thơ quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu NSNN năm 2023, chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục tập trung nguồn nhân lực triển khai quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, chống thất thu NSNN.

Tại Kế hoạch của Cục Hải quan TP. Cần Thơ cũng nêu rõ, kết quả thực hiện nhiệm vụ này là một trong những căn cứ quan trọng để xem xét đánh giá, phân loại và xét thi đua, khen thưởng năm 2023.