Triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới:

Hệ thống Kho bạc thực hiện cắt giảm 128 phòng tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh

Hà Anh

Từ ngày 1/10/2019, toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước thực hiện cắt giảm 128 phòng tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh; sáp nhập, cắt giảm 15 Kho bạc Nhà nước cấp huyện và xóa bỏ 48 cấp tổ đội tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội và Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh.

Đó là nội dung quan trọng tại Quyết định số 1618/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước  ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Triển khai Quyết định số 1618/QĐ-BTC, các phòng chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh được giảm từ 7 phòng xuống còn 5 phòng gồm: Phòng Kế toán nhà nước; Phòng Kiểm soát chi; Phòng Thanh tra - Kiểm tra; Phòng Tài vụ - Quàn trị; Văn phòng. Riêng Kho bạc Nhà nước Hà Nội được tổ chức 3 Phòng Kiểm soát chi, Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh được tổ chức 2 Phòng Kiểm soát chi.

Như vậy, triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới, từ ngày 1/10/2019, hệ thống Kho bạc Nhà nước thực hiện cắt giảm 128 phòng tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh; sáp nhập, cắt giảm 15 Kho bạc Nhà nước cấp huyện và xóa bỏ 48 cấp tổ, đội tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội và Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh.

Bên cạnh các quy định trên, Quyết định số 1618/QĐ-BTC quy định về biên chế và kinh phí hoạt động; quan hệ giữa Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh với UBND các cấp; quan hệ giữa Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh với cơ quan tài chính cùng cấp, cơ quan tài chính cấp huyện và cơ quan nhà nước khác có liên quan trên địa bàn…

Quyết định số 1618/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2019. Các đơn vị Kho bạc Nhà nước hoàn thành việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, Kho bạc Nhà nước cấp huyện trước ngày 31/12/2019.

Theo Kho bạc Nhà nước, đây là đợt sắp xếp tổ chức, bộ máy lớn thứ hai của hệ thống Kho bạc Nhà nước kể từ năm 2018, khi toàn hệ thống thực hiện kiện toàn, xóa bỏ 43 phòng giao dịch (tương đương KBNN cấp huyện) làm nhiệm vụ KBNN trên địa bàn tỉnh lỵ thuộc KBNN cấp tỉnh.