VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư số 13/2018/TT-BTC:

Quản lý kinh phí NSNN bảo đảm cho công tác điều ước, thỏa thuận quốc tế

Ngày 06/02/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 13/2018/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế.

Thông tư áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế theo quy định tại Luật điều ước quốc tế năm 2016 và Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế năm 2007.
Nguyên tắc quản lý, sử dụng kinh phí và nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế, công tác thỏa thuận quốc tế được thực hiện theo quy định tại Điều 3, Điều 4 Nghị định số 74/2016/NĐ-CP.
Nội dung chi cho công tác điều ước quốc tế, công tác thỏa thuận quốc tế được thực hiện theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Nghị định số 74/2016/NĐ-CP.
Các nội dung chi tổ chức hội nghị trong nước, công tác phí cho cán bộ đi công tác trong nước; công tác phí cho cán bộ đi công tác ở nước ngoài; chi làm đêm, làm thêm giờ được thực hiện theo các chế độ quy định hiện hành...
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/4/2018 thay thế Thông tư số 129/2013/TT-BTC ngày 18/9/2013 của Bộ Tài chính.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 13/2018/TT-BTC.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM