Hoàn thiện Dự thảo Đề cương quy trình thanh tra công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính

(Tài chính) Thực hiện kế hoạch năm 2013 trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường năng lực tổng thể Thanh tra Tài chính đến năm 2014” được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt theo Quyết định số 319/QĐ-BTC ngày 20/2/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa phối hợp với Thanh tra Bộ Tài chính tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về Dự thảo đề cương Quy trình “Thanh tra, kiểm tra công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán”.

Hoàn thiện Dự thảo Đề cương quy trình thanh tra công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán
Toàn cảnh Hội thảo

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc UBCKNN; đại diện  một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính; đại diện Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đại diện một số công ty quản lý quỹ. Ông Nguyễn Kim Liên - Chánh Thanh tra Bộ Tài chính và ông Nguyễn Đoan Hùng - Phó Chủ tịch UBCKNN đồng chủ trì hội thảo.

Mục đích của việc xây dựng Quy trình này là nhằm nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của các công ty quản lý quỹ, quỹ đầu  tư chứng khoán; kịp thời ngăn chặn, xử lý các vi phạm của công ty quản lý quỹ, đặc biệt trong các hoạt động nghiệp vụ quản lý quỹ, quản lý danh mục đầu tư, việc tuân thủ chế độ báo cáo và công bố thông tin; đảm bảo tính minh bạch, công bằng, ổn định của thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư.

Việc ban hành Quy trình này góp phần thực hiện chuẩn hóa các hoạt động nghiệp vụ thanh tra trong lĩnh vực chứng khoán, một trong những giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng của hoạt động thanh tra tài chính.

Theo kế hoạch, UBCKNN sẽ dự thảo Quy trình chi tiết và tiếp tục tổ chức hội thảo lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức có liên quan để có đánh giá, chỉnh sửa và hoàn thiện trước khi ký ban hành.