Hoàn thiện Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán phải đảm bảo tiến độ, chất lượng

D.Bùi (T/h)

Thời gian qua, việc áp dụng các mẫu biểu hồ sơ kiểm toán đã bộc lộ một số bất cập khi số lượng mẫu biểu lớn, gây tốn thời gian và ảnh hưởng đến việc giải quyết công việc của các Kiểm toán viên cũng như đơn vị được kiểm toán.

Xây dựng mẫu biểu kiểm toán cũng phải phù hợp, rõ ràng, sát thực tế.
Xây dựng mẫu biểu kiểm toán cũng phải phù hợp, rõ ràng, sát thực tế.

Trên tinh thần đẩy mạnh cải cách, giảm thủ tục hành chính không cần thiết, bảo đảm hiệu lực hoạt động của Kiểm toán Nhà nước (KTNN), kết nối giữa các mẫu biểu, KTNN sẽ rà soát, hoàn thiện hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán. Tổng Kiểm toán Nhà nước lưu ý, việc sửa đổi hệ thống mẫu biểu kiểm toán phải đảm bảo tuân thủ theo Luật KTNN năm 2015 và các văn bản pháp luật liên quan, có tính đến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN vừa được Quốc hội thông qua (có hiệu lực từ ngày 01/7/2020), cũng như tuân thủ Hệ thống Chuẩn mực KTNN ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-KTNN ngày 15/7/2016 của KTNN.

Theo Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc, các đơn vị kiểm toán cần coi việc xây dựng, hoàn thiện Hệ thống mẫu biểu, hồ sơ kiểm toán là nhiệm vụ quan trọng của ngành, của chính đơn vị kiểm toán. Theo đó, các đơn vị cần nghiêm túc nghiên cứu, cho ý kiến đánh giá và góp ý đối với từng nội dung sửa đổi. 

Việc sửa đổi hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán cũng phải phù hợp với quy trình kiểm toán của KTNN và các quy trình kiểm toán theo các lĩnh vực của KTNN; chế độ, tài chính, kế toán mới ban hành cho từng lĩnh vực; các hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán các lĩnh vực; thông lệ tốt của quốc tế và thực tiễn hoạt động kiểm toán của KTNN.

Thực tế, Luật KTNN sửa đổi có quy định về việc đơn vị kiểm toán và đơn vị liên quan có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với KTNN, trong trường hợp kết luận kiểm toán không chính xác, thỏa đáng. Do đó, trong quá trình kiểm toán, đối với những nội dung không đủ bằng chứng thì không đưa đánh giá đối với những nội dung đó trong báo cáo kiểm toán. Để thực hiện tốt những vấn đề này, ngay từ khâu xây dựng mẫu biểu kiểm toán cũng phải phù hợp, rõ ràng, sát thực tế và quan trọng là giúp kiểm toán viên, các đơn vị có liên quan giản tiện hơn trong thực hiện kiểm toán.

Lãnh đạo KTNN yêu cầu Tổ soạn thảo cần nghiêm túc xem xét, tiếp thu để đẩy nhanh hoàn thiện việc sửa đổi, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tính khả thi của mẫu biểu sau khi áp dụng. Các mẫu biểu cần được thể hiện ngắn gọn, rõ ràng, đảm bảo lưu trữ đủ thông tin liên quan đến hoạt động kiểm toán và bám sát tinh thần cải cách thủ tục hành chính mà Ngành đang đẩy mạnh thực hiện.