Nghị định số 39/2014/NĐ-CP:

Hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính


(Tài chính) Ngày 7/5, Chính phủ ban hành Nghị định số 39/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính.

Đối tượng áp dụng áp dụng Nghị định bao gồm: Công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính được thành lập và hoạt động tại Việt Nam; Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính quy định tại Khoản 1 Điều này.

Công ty tài chính tổng hợp là công ty tài chính được thực hiện các hoạt động quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và Nghị định này.

Công ty tài chính chuyên ngành gồm công ty tài chính bao thanh toán, công ty tài chính tín dụng tiêu dùng, công ty cho thuê tài chính theo quy định tại Nghị định này và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Mời download nội dung Nghị định: Nghi dinh so 39-2014-ND-CP.doc