Hoạt động của doanh nghiệp 2 tháng đầu năm 2017

Theo Tổng cục Thống kê

Trong tháng 2, cả nước có 5.461 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 62,3 nghìn tỷ đồng, giảm 39,3% về số doanh nghiệp và giảm 31% về số vốn đăng ký so với tháng trước do thời gian này trùng với kỳ nghỉ tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 11,4 tỷ đồng, tăng 13,6% so với tháng trước; tổng số lao động đăng ký trong tháng của các doanh nghiệp thành lập mới là 62,5 nghìn người, giảm 39,9%.

Trong tháng, cả nước có 2.413 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 56,6% so với tháng trước; có 3.291 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động (bao gồm: 1.926 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và 1.365 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể), giảm 75,3%; có 941 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 40,6%.

Tính chung 2 tháng đầu năm nay, cả nước có 14.451 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 152,6 nghìn tỷ đồng, tăng 3,9% về số doanh nghiệp và tăng 35% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016; số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 10,6 tỷ đồng, tăng 29,9%. Nếu tính cả 181,3 nghìn tỷ đồng của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 2 tháng đầu năm 2017 là 333,9 nghìn tỷ đồng.

Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 2 tháng đầu năm là 166,6 nghìn người, bằng 83,9% cùng kỳ năm trước. Trong 2 tháng đầu năm còn có 7.977 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 2 tháng đầu năm 2017 lên hơn 22,4 nghìn doanh nghiệp.

Các ngành, lĩnh vực có số doanh nghiệp thành lập mới và vốn đăng ký trong 2 tháng đầu năm nay tăng so với cùng kỳ năm trước: Kinh doanh bất động sản tăng 43,4% về số doanh nghiệp và tăng 63,8% về vốn đăng ký; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội tăng 27,4% và tăng 134,4%; dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác tăng 16% và tăng 196,9%; khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác tăng 14,5% và tăng 36,8%; xây dựng tăng 9,9% và tăng 61,2%; giáo dục và đào tạo tăng 8,1% và tăng 13,5%; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 1,5% và tăng 49,4%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,2% và tăng 45,8%.

Một số ngành, lĩnh vực tuy số doanh nghiệp thành lập mới giảm nhưng số vốn đăng ký tăng so với cùng kỳ năm trước: Nghệ thuật, vui chơi và giải trí giảm 6,9% về số doanh nghiệp và tăng 370% về số vốn đăng ký; dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm 5,4% và tăng 49,8%; bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy giảm 2,2% và tăng 28,1%. Riêng ngành khai khoáng, số doanh nghiệp thành lập mới tương đương cùng kỳ năm trước nhưng số vốn đăng ký tăng tới 217,5%.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 2 tháng đầu năm 2017 là 2.524 doanh nghiệp, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước (2 tháng đầu năm 2016 tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2015), trong đó có 2.326 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 92,1%.

Nếu phân theo loại hình doanh nghiệp, trong tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, có 927 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 36,7%); có 791 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 31,3%); có 496 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 19,7%) và  có 310 công ty cổ phần (chiếm 12,3%).

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 2 tháng đầu năm là 16.396 doanh nghiệp, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 8.673 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 20,1% và 7.723 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, giảm 16,5%.

Trong tổng số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, có 3.454 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 39,8%); có 2.839 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 32,8%); có 1.501 công ty cổ phần (chiếm 17,3%); có 877 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 10,1%) và có 2 công ty hợp danh. 

Đối với doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, có 3.357 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 43,5%); có 2.257 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 29,2%); có 1.471 công ty cổ phần (chiếm 19%) và có 638 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 8,3%). 

Theo lĩnh vực hoạt động, hầu hết các ngành có số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể giảm so với cùng kỳ năm trước, trong đó một số ngành giảm mạnh: Nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 47,5%; nghệ thuật vui chơi và giải trí giảm 39,6%; dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm 38,0%; khai khoáng giảm 36,4%; vận tải, kho bãi giảm 33,7%.