Hoạt động của doanh nghiệp 4 tháng đầu năm 2017

Theo Tổng cục Thống kê

Trong tháng Tư, cả nước có 13.102 doanh nghiệp thành lập mới (tháng có số doanh nghiệp thành lập mới nhiều nhất trong 12 tháng qua) với số vốn đăng ký là 98,4 nghìn tỷ đồng, tăng 8,9% về số doanh nghiệp và giảm 17,1% về số vốn đăng ký so với tháng trước; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 7,5 tỷ đồng, giảm 23,9%; tổng số lao động đăng ký trong tháng của các doanh nghiệp thành lập mới là 132,4 nghìn người, tăng 5,9%.

Trong tháng, cả nước có 2.274 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 75,7% so với tháng trước; có 6.305 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động (bao gồm: 1.744 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và 4.561 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể), tăng 37,3%; có 789 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 6%.

Tính chung 4 tháng đầu năm, cả nước có 39.580 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 369,6 nghìn tỷ đồng, tăng 14% về số doanh nghiệp và tăng 48,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 9,3 tỷ đồng, tăng 30,6%. Nếu tính cả 455,7 nghìn tỷ đồng của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 4 tháng đầu năm 2017 là 825,3 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó còn có 11.545 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm nay lên hơn 51 nghìn doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng là 424 nghìn người, bằng 99,2% cùng kỳ năm trước.

Các ngành, lĩnh vực có số doanh nghiệp thành lập mới và vốn đăng ký trong 4 tháng năm nay tăng so với cùng kỳ năm trước: Thông tin và truyền thông tăng 237,2% về số doanh nghiệp và tăng 44,9% về số vốn đăng ký; kinh doanh bất động sản tăng 66% và tăng 49,9%; giáo dục và đào tạo tăng 30,4% và tăng 84,2%; dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác tăng 18,2% và tăng 145%; khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác tăng 16,2% và tăng 21,5%; xây dựng tăng 15,7% và tăng 54,7%; dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 14,9% và tăng 106,1%...

Một số ngành, lĩnh vực có số doanh nghiệp thành lập mới tăng nhưng số vốn đăng ký giảm: Sản xuất và phân phối điện, nước, gas tăng 34,4% (vốn đăng ký giảm 3,2%); nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 21,8% (vốn đăng ký giảm 12,9%); hoạt động dịch vụ khác tăng 19,9% (vốn đăng ký giảm 12,4%). Riêng ngành vận tải kho bãi số doanh nghiệp thành lập mới giảm 0,2%; số vốn đăng ký giảm 13,5%.

Trong 4 tháng năm nay, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tại các vùng đều tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó vùng Trung du và miền núi phía Bắc đạt 1.724 doanh nghiệp, tăng 29,9% (Vốn đăng ký đạt 20.305 tỷ đồng, tăng 22,6%); Đồng bằng sông Hồng 12.028 doanh nghiệp, tăng 18,9% (Vốn đăng ký 92.018 tỷ đồng, tăng 26,3%); Tây Nguyên 1.021 doanh nghiệp, tăng 14% (Vốn đăng ký 9.881 tỷ đồng, tăng 87,3%); Đồng bằng Sông Cửu Long 2.888 doanh nghiệp, tăng 12,2% (Vốn đăng ký 24.080 tỷ đồng, tăng 35,2%); Đông Nam Bộ 16.546 doanh nghiệp, tăng 11,9% (Vốn đăng ký 170.049 tỷ đồng, tăng 52,9%); Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 5.373 doanh nghiệp, tăng 7,1% (Vốn đăng ký là 53.302 tỷ đồng, tăng 117,4%).

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 4 tháng đầu năm 2017 là 4.057 doanh nghiệp, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2016 tăng 15,7%), trong đó 3.745 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 92,3%.

Nếu phân theo loại hình doanh nghiệp, trong tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, có 1.604 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 39,5%); có 1.203 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 29,7%); có 727 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 17,9%) và có 523 công ty cổ phần (chiếm 12,9%).

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 4 tháng đầu năm là 27.400 doanh nghiệp, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 11.491 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 21,6% và 15.909 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, tăng 1,4%.

Trong tổng số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, có 4.691 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 40,8%); có 3.734 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 32,5%); có 1.923 công ty cổ phần (chiếm 16,8%); có 1.141 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 9,9%) và có 2 công ty hợp danh. 

Đối với doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, có 6.875 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 43,2%); có 4.637 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 29,1%); có 3.221 công ty cổ phần (chiếm 20,3%) và có 1.176 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 7,4%). 

Theo lĩnh vực hoạt động, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể của phần lớn các ngành giảm so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng giảm 15%; nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 31,2%; sản xuất phân phối điện, nước, gas giảm 6,7%; nghệ thuật, vui chơi, giải trí giảm 34,3%.