Hoạt động của doanh nghiệp 7 tháng năm 2015

Theo gso.gov.vn

Trong tháng Bảy (từ 20/6/2015 đến 20/7/2015), cả nước có 6598 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 38,9 nghìn tỷ đồng, bình quân vốn đăng ký một doanh nghiệp đạt 5,9 tỷ đồng. So với tháng trước, số doanh nghiệp thành lập mới giảm 29,4%; số vốn đăng ký giảm 38,4%; số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp giảm 12,6%. So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 29,8%; số vốn đăng ký tăng 23,3%. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới tháng Bảy là 92,1 nghìn người, giảm 30,8% so với tháng 6/2015.

Trong tháng, cả nước có 1467 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 33% so với tháng trước; có 3172 doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động, giảm 35,7%, bao gồm 762 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 2410 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký; có 748 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, giảm 9,2%.

Tính chung 7 tháng năm nay, cả nước có 52004 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 321,3 nghìn tỷ đồng, tăng 22,7% về số doanh nghiệp và tăng 22,4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng đạt 6,2 tỷ đồng, giảm 0,2% so với cùng kỳ năm 2014. Bên cạnh đó, có 12749 lượt doanh nghiệp thay đổi tăng vốn với tổng số vốn đăng ký tăng thêm là 365,2 nghìn tỷ đồng. Như vậy, tổng số vốn đăng ký mới và đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 7 tháng là 686,5 nghìn tỷ đồng. Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng là 743,4 nghìn người, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2014.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 7 tháng là 5456 doanh nghiệp, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó phần lớn là những doanh nghiệp quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng (chiếm 93,4%). Nếu phân theo loại hình doanh nghiệp, trong tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động có 1947 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 35,7%); 1492 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 27,3%); 1199 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 22%) và 818 công ty cổ phần (chiếm 15%).

Số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong 7 tháng là 32373 doanh nghiệp, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 10059 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 22314 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký. Trong tổng số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động, có 11550 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 35,7%); 10571 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 32,6%); 5922 công ty cổ phần (chiếm 18,3%) và 4330 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 13,4%). Số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong 7 tháng năm 2015 là 9974 doanh nghiệp, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2014.