Hoạt động đầu tư 7 tháng đầu năm 2018

Theo gso.gov.vn

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Bảy ước tính đạt 29,2 nghìn tỷ đồng, bao gồm: Vốn trung ương 5,4 nghìn tỷ đồng; vốn địa phương 23,8 nghìn tỷ đồng.

Tính chung 7 tháng năm nay, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 153,7 nghìn tỷ đồng, bằng 44,5% kế hoạch năm và tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2017 bằng 45,2% và tăng 6,4%), gồm có:

- Vốn trung ương quản lý đạt 28,2 nghìn tỷ đồng, bằng 42,8% kế hoạch năm và giảm 8,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải đạt 9.685 tỷ đồng, bằng 52,6% và giảm 42,9%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 3.024 tỷ đồng, bằng 37,5% và tăng 17,9%; Bộ Y tế 1.092 tỷ đồng, bằng 33% và giảm 45,1%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 581 tỷ đồng, bằng 39,2% và tăng 53,6%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 471 tỷ đồng, bằng 34,7% và tăng 29,8%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 290 tỷ đồng, bằng 38,7% và tăng 8,2%; Bộ Xây dựng 123 tỷ đồng, bằng 45,1% và giảm 55,2%; Bộ Công Thương 99 tỷ đồng, bằng 44,8% và giảm 18%; Bộ Khoa học và Công nghệ 94 tỷ đồng, bằng 38,9% và tăng 59,3%; Bộ Thông tin và Truyền thông 54 tỷ đồng, bằng 40,3% và tăng 17,3%.

- Vốn địa phương quản lý đạt 125,5 nghìn tỷ đồng, bằng 44,9% kế hoạch năm và tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 87,4 nghìn tỷ đồng, bằng 42,1% và tăng 16,4%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 31,9 nghìn tỷ đồng, bằng 51,2% và tăng 15%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 6,2 nghìn tỷ đồng, bằng 63,9% và tăng 12,3%.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 7 tháng năm 2018 của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Hà Nội đạt 18 nghìn tỷ đồng, bằng 47,2% kế hoạch năm và tăng 5% so với cùng kỳ năm trước; TP. Hồ Chí Minh 10,5 nghìn tỷ đồng, bằng 25,4% và tăng 9,6%; Quảng Ninh 4.857 tỷ đồng, bằng 50,1% và tăng 50,7%; Hải Phòng 3.997 tỷ đồng, bằng 43,9% và tăng 68,9%; Thanh Hóa 3.481 tỷ đồng, bằng 55,3% và tăng 31,8%; Bình Dương 3.362 tỷ đồng, bằng 42,2% và tăng 8,2%; Nghệ An 3.151 tỷ đồng, bằng 53,8% và tăng 3,8%; Bà Rịa - Vũng Tàu 3.151 tỷ đồng, bằng 48,4% và tăng 27,3%.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước trong tháng Bảy cao hơn tháng trước và cùng kỳ năm trước nhưng nhìn chung tình hình giải ngân và thực hiện vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước trong 7tháng năm nay vẫn còn chậm. Các Bộ, ngành và địa phương cần tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, bảo đảm kế hoạch đề ra.

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/7/2018 thu hút 1.656 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 13.205,4 triệu USD, tăng 20,2% về số dự án và tăng 2,2% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

Bên cạnh đó, có 627 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 4.947,2 triệu USD, giảm 15,8% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, tổng số vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm trong 7 tháng đạt 18.152,6 triệu USD, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm 2017. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 7 tháng năm nay ước tính đạt 9,85 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong 7 tháng năm 2018 còn có 3.311 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 4,79 tỷ USD, tăng 53,3% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó có 475 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị vốn góp là 1,64 tỷ USD và 2.836 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 3,15 tỷ USD.

Trong 7 tháng, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký của các dự án được cấp phép mới đạt 5.205,2 triệu USD, chiếm 39,4% tổng vốn đăng ký cấp mới; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 5.003,1 triệu USD, chiếm 37,9%; các ngành còn lại đạt 2.997,1 triệu USD, chiếm 22,7%.

Nếu tính cả vốn đăng ký bổ sung của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong 7 tháng năm nay đạt 8.428,1 triệu USD, chiếm 46,4% tổng vốn đăng ký; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 5.205,2 triệu USD, chiếm 28,7%; các ngành còn lại đạt 4.519,3 triệu USD, chiếm 24,9%.

Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 1.196,9 triệu USD, chiếm 25% tổng giá trị góp vốn; ngành bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác đạt 1.062,1 triệu USD, chiếm 22,2%; các ngành còn lại đạt 2.533,2 triệu USD, chiếm 52,8%.

Cả nước có 51 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới trong 7 tháng đầu năm, trong đó Hà Nội có số vốn đăng ký lớn nhất với 5.670 triệu USD, chiếm 42,9% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Bà Rịa - Vũng Tàu 1.769,3 triệu USD, chiếm 13,4%; Bình Dương 566 triệu USD, chiếm 4,3%; TP. Hồ Chí Minh 528,1 triệu USD, chiếm 4%; Đồng Nai 499,6 triệu USD, chiếm 3,8%; Ninh Thuận 385,1 triệu USD, chiếm 2,9%; Bạc Liêu 365,8 triệu USD, chiếm 2,8%; Kiên Giang 353,5 triệu USD, chiếm 2,7%; Hải Phòng 346,2 triệu USD, chiếm 2,6%.

Trong số 63 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 7 tháng năm nay, Nhật Bản là nhà đầu tư lớn nhất với 5.815,5 triệu USD, chiếm 44% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Hàn Quốc 3.326,1 triệu USD, chiếm 25,2%; Thái Lan 664,4 triệu USD, chiếm 5%; Xin-ga-po611,3 triệu USD, chiếm 4,6%; Pháp 485,7 triệu USD, chiếm 3,7%; Đặc khu Hành chính Hồng Công (TQ) 466,5 triệu USD, chiếm 3,5%; Trung Quốc 461,1 triệu USD, chiếm 3,5%.

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 7 tháng năm nay có 81 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn của phía Việt Nam là 238,3 triệu USD; 21 dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm là 41,3 triệu USD.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) 7 tháng năm 2018 đạt 279,6 triệu USD, trong đó lĩnh vực tài chính, ngân hàng đạt 105,8 triệu USD, chiếm 37,8% tổng vốn đầu tư; lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 63,8 triệu USD, chiếm 22,8%; lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 45,5 triệu USD, chiếm 16,3%.

Trong 7 tháng có 32 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó dẫn đầu là Lào với 84 triệu USD, chiếm 30% tổng vốn đầu tư; I-ta-li-a 37,1 triệu USD, chiếm 13,3%; Xlô-va-ki-a 35,9 triệu USD, chiếm 12,9%.