Hoạt động đầu tư tháng 1/2017

Theo Tổng cục Thống kê

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Một đạt thấp, ước tính 15.203 tỷ đồng, bằng 5,3% kế hoạch năm và tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2016, gồm có:

Vốn trung ương quản lý đạt 3.325 tỷ đồng, bằng 4,8% kế hoạch năm và giảm 5,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải là 1.395 tỷ đồng, bằng 4,8% và tăng21,3%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 355 tỷ đồng, bằng 5,7% và giảm 2,7%; Bộ Y tế 226 tỷ đồng, bằng 4,4% và tăng 19,6%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 55 tỷ đồng, bằng 6% và giảm 55%; Bộ Xây dựng 30 tỷ đồng, bằng 6,5% và giảm 49,1%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 29 tỷ đồng, bằng 3,9% và giảm 39,4%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 25 tỷ đồng, bằng 4,3% và giảm 29,6%; Bộ Công Thương 14 tỷ đồng, bằng 5,8% và giảm 48,4%; Bộ Thông tin và Truyền thông 5 tỷ đồng, bằng 5,2% và giảm 37,5%; Bộ Khoa học và Công nghệ 5 tỷ đồng, bằng 4,7% và giảm 57,1%.

Vốn địa phương quản lý đạt 11.878 tỷ đồng, bằng 5,4% kế hoạch năm và tăng 4% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 7.999 tỷ đồng, bằng 4,8% và giảm 2%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 3.210 tỷ đồng, bằng 6,9% và tăng 25,8%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 669 tỷ đồng, bằng 8,8% và giảm 5,3%. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Hà Nội đạt 1.896 tỷ đồng, bằng 5,9% kế hoạch năm và giảm 5,2% so với cùng kỳ năm trước; TP. Hồ Chí Minh 681 tỷ đồng, bằng 2% và tăng 24,1%; Bà Rịa - Vũng Tàu 496 tỷ đồng, bằng 9,5% và giảm 28,6%; Nghệ An 476 tỷ đồng, bằng 9,2% và tăng 10,3%; Vĩnh Phúc 475 tỷ đồng, bằng 7,9% và tăng 50,1%; Kiên Giang 462 tỷ đồng, bằng 11,7% và tăng 14,8%; Thanh Hóa 307 tỷ đồng, bằng 6,4% và giảm 29,1%.

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/01/2017 thu hút 175 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 1.243,8 triệu USD, tăng 37,8% về số dự án và tăng 23% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016. Bên cạnh đó, có 76 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 179,2 triệu USD. Như vậy, tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn bổ sung đạt 1.423 triệu USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tháng 01/2017 ước tính đạt 850 triệu USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2016.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của các dự án cấp mới trong tháng tập trung chủ yếu vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với số vốn đăng ký đạt 834,9 triệu USD, chiếm 67,1% tổng vốn đăng ký cấp mới; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 297,4 triệu USD, chiếm 23,9%; các ngành còn lại đạt 111,5 triệu USD, chiếm 9%. Nếu tính cả vốn đăng ký bổ sung của các dự án đã cấp phép từ các năm trước, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong tháng 01/2017 đạt 1.013,4 triệu USD, chiếm 71,2% tổng vốn đăng ký; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 297,4 triệu USD, chiếm 20,9%; các ngành còn lại đạt 112,2 triệu USD, chiếm 7,9%.

Trong tháng 01/2017, cả nước có 26 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới, trong đó Bình Dương có số vốn đăng ký lớn nhất với 666,2 triệu USD, chiếm 53,6% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Bắc Giang 159,5 triệu USD, chiếm 12,8%; Bà Rịa - Vũng Tàu 108,7 triệu USD, chiếm 8,7%; TP. Hồ Chí Minh 75,2 triệu USD, chiếm 6%; Hải Dương 61,8 triệu USD, chiếm 5%; Tây Ninh 32 triệu USD, chiếm 2,6%; Hà Nội 30 triệu USD, chiếm 2,4%.

Trong số 31 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong tháng Một năm nay, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 416,7 triệu USD, chiếm 33,5% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Hàn Quốc 347,8 triệu USD, chiếm 28%; Trung Quốc 310,1 triệu USD, chiếm 24,9%; Nhật Bản 56,8 triệu USD, chiếm 4,6%; Ma-lai-xi-a 44,1 triệu USD, chiếm 3,5%; Xa-moa 20 triệu USD, chiếm 1,6%.