Hợp đồng dưới 12 tháng có được hưởng thu nhập tăng thêm?

Theo Chinhphu.vn

Cơ sở để trích lập Quỹ bổ sung thu nhập căn cứ quỹ tiền lương, ngạch bậc chức vụ và các khoản phụ cấp, trong đó bao gồm tiền lương của lao động hợp đồng từ 1 năm trở lên. Do vậy, lao động hợp đồng dưới 12 tháng không thuộc đối tượng được hưởng thu nhập tăng thêm.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ông Lương Xuân Hồng (Hà Nội) làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở, hoạt động trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế, nguồn kinh phí hoạt động do Ngân sách Nhà nước bảo đảm 100%, thực hiện chế độ tự chủ theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ.

Cơ quan ông Hồng hiện có lao động hợp đồng dưới 12 tháng, ông hỏi, đối tượng này có được hưởng thu nhập tăng thêm do nguồn kinh phí tiết kiệm được trong thực hiện chế độ tự chủ của đơn vị không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Ngày 29/12/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 145/2017/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác, trong đó quy định việc trích lập các quỹ và chi trả thu nhập tăng thêm của đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 7 Thông tư này, cụ thể như sau:

“Điều 7. Phân phối kết quả tài chính trong năm

2. Đối với Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi, mức trích tối đa không quá 3 tháng tiền lương, tiền công bình quân thực hiện trong năm của đơn vị.

Quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ làm cơ sở để tính trích Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi trong năm của đơn vị, bao gồm:

- Tiền lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp: Tính trên cơ sở hệ số lương, hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) do Nhà nước quy định của số lượng người làm việc trong đơn vị theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ và mức tiền lương cơ sở do Chính phủ quy định; tiền lương của lao động hợp đồng từ 1 năm trở lên.

- Tiền lương tăng thêm do nâng bậc lương theo niên hạn và nâng bậc lương trước thời hạn của đơn vị theo quy định (nếu có).

3. Đối với Quỹ bổ sung thu nhập

a) Cơ sở tính trích lập Quỹ bổ sung thu nhập căn cứ quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

b) Về thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm

Căn cứ dự toán thu, chi của năm; kết quả hoạt động tài chính quý trước (trong trường hợp quý đầu tiên của năm kế hoạch, đơn vị căn cứ vào kết quả hoạt động tài chính của quý IV năm trước liền kề), nhằm động viên kịp thời người lao động phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, đơn vị tự xác định chênh lệch thu, chi thường xuyên, thực hiện tạm trích Quỹ bổ sung thu nhập hàng quý (tối đa không vượt quá 70% số chênh lệnh thu lớn hơn chi đơn vị xác định được theo quý) để chi thu nhập tăng thêm cho từng người lao động hàng tháng theo quy định và quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị…”.

Theo quy định nêu trên, cơ sở để trích lập Quỹ bổ sung thu nhập căn cứ quỹ tiền lương, ngạch bậc chức vụ và các khoản phụ cấp, trong đó bao gồm tiền lương của lao động hợp đồng từ 1 năm trở lên.

Do vậy, lao động hợp đồng dưới 12 tháng đang làm việc tại cơ quan ông không thuộc đối tượng được hưởng thu nhập tăng thêm từ nguồn kinh phí tiết kiệm được trong thực hiện chế độ tự chủ của đơn vị.