Chi thu nhập tăng thêm đối với Ban quản lý dự án thực hiện thế nào?

PV. (Tổng hợp)

Bà Lê Thị Bé Diễm công tác tại Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang hỏi: Việc chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức của Ban quản lý dự án được áp dụng theo quy định nào?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Về vấn đề trên, Bộ Tài chính cho biết, nội dung thu nhập tăng thêm được quy định tại Khoản 2, Điều 18 Thông tư số 72/2017/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

Nhà nước khuyến khích các ban quản lý dự án tăng thu, tiết kiệm chi, thực hiện tinh giản biên chế, tăng thêm thu nhập cho người lao động trên cơ sở hoàn thành nhiệm vụ được giao, sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; tùy theo kết quả hoạt động tài chính trong năm, ban quản lý dự án được quyết định tổng mức chi trả thu nhập tăng thêm trong năm cho người lao động không quá 3 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định.

Việc sử dụng kết quả hoạt động tài chính trong năm quy định tại Điều 19 Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính cụ thể như sau:

“Hằng năm sau khi trang trải các khoản chi phí, nộp thuế và các khoản nộp khác theo quy định, phần chênh lệch thu lớn hơn chi thường xuyên (nếu có), ban quản lý dự án được sử dụng theo trình tự như sau:

Thứ nhất, trích lập tối thiểu 25% để lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

Thứ hai, trích lập Quỹ bổ sung thu nhập: Tối đa không quá 3 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định.

Thứ ba, quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi. Mức trích đối với 2 quỹ này tối đa không quá 3 tháng tiền lương, tiền công bình quân thực hiện trong năm.

Thứ tư, phần chêch lệch thu lớn hơn chi còn lại (nếu có) sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định được bổ sung vào Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp”.

Tại Điểm b, Khoản 2, Điều 20 Thông tư số 72/2017/TT-BTC quy định về sử dụng quỹ bổ sung thu nhập: “Chi bổ sung thu nhập cho người lao động trong năm và dự phòng chi bổ sung thu nhập cho người lao động năm sau trong trường hợp nguồn thu nhập bị giảm”.

Như vậy, việc chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức của Ban quản lý dự án được sử dụng từ Quỹ bổ sung thu nhập quy định tại Khoản 2, Điều 19 Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính.