Hợp nhất Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội và Sài Gòn

Gia Hân

Mới đây, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã có Tờ trình số 1648/TTr-UBQLV trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đến năm 2025. Theo đề án, VNR sẽ tiến hành hợp nhất Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội và Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn thành một.

Dự kiến tỷ lệ phần vốn nhà nước nắm giữ trên vốn điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt sau hợp nhất sẽ lớn hơn 80%.
Dự kiến tỷ lệ phần vốn nhà nước nắm giữ trên vốn điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt sau hợp nhất sẽ lớn hơn 80%.

Theo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, việc hợp nhất này nhằm tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 303/TTg-ĐMDN ngày 7/4/2023 về phương án cơ cấu lại doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc VNR.

VNR cho biết, với phương án sáp nhập 2 công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội và Sài Gòn, VNR dự kiến tỷ lệ phần vốn nhà nước nắm giữ trên vốn điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt sau hợp nhất sẽ lớn hơn 80%.

Theo Tờ trình, VNR giữ nguyên tỷ lệ phần vốn nhà nước nắm giữ trên vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An là 86,85% và Công ty Cổ phần Xe lửa Gia Lâm là 77,37%; giữ nguyên mô hình tổ chức và duy trì tỷ lệ phần vốn góp của Tổng công ty nắm giữ mức cổ phần chi phối trên 51% vốn điều lệ đối với 15 công ty cổ phần đường sắt (Hà Hải, Hà Thái, Hà Lạng, Yên Lào, Vĩnh Phú, Hà Ninh, Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh, Quảng Bình, Bình Trị Thiên, Quảng Nam - Đà Nẵng, Nghĩa Bình, Phú Khánh, Thuận Hải, Sài Gòn) và 5 công ty cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt (Hà Nội, Bắc Giang, Vinh, Đà Nẵng, Sài Gòn).

Đồng thời, không thoái vốn và giữ nguyên tỷ lệ phần vốn nhà nước nắm giữ trên vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đá Đồng Mỏ là 51%, Công ty Cổ phần Đá Mỹ Trang là 44,44% và Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại đường sắt là 18,45%.

Ngoài ra, VNR cũng sẽ giữ nguyên mô hình tổ chức của 12 chi nhánh khai thác đường sắt như hiện nay (Hà Nội, Lào Cai, Hà Lào, Hà Lạng, Hà Thái Hải, Hà Thanh, Nghệ Tĩnh, Thừa Thiên – Huế, Nghĩa Bình, Phú Khánh, Sài Gòn và chi nhánh ga Đồng Đăng); thành lập mới Trung tâm Khoa học công nghệ và dịch vụ.

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại, cơ cấu, mô hình của VNR sẽ bao gồm: Công ty mẹ - VNR là Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước năm giữ 100% vốn điều lệ; Các đơn vị hạch toán phụ thuộc; Các đơn vị sự nghiệp; 15 công ty con, 5 công ty cổ phần thông tin tín hiệu; 2 công ty liên kết.

Nêu ý kiến về đề án hợp nhất 2 công ty cổ phần, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đề nghị, sau khi hợp nhất đi vào hoạt động, VNR cần nghiên cứu định hướng giảm tỷ lệ vốn chi phối tại công ty này; đồng thời, chuyên môn hóa vận tải hàng hóa, vận tải hành khách.

Thống nhất với nội dung thành lập mới Trung tâm Khoa học công nghệ và dịch vụ, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp yêu cầu VNR cần xây dựng lộ trình phù hợp về tuyển dụng nhân sự, hình thành bộ máy, xây dựng chức năng, nhiệm vụ khồng chồng chéo với các ban chức năng hiện nay, không đi ngược với chủ trương tinh giản biên chế...