Hướng dẫn chế độ sinh hoạt phí đối với Ủy viên Ủy ban MTTQ


Ngày 3/7/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 104/2015/TT-BTC hướng dẫn đối tượng áp dụng thực hiện Quyết định số 33/2014/QĐ-TTg quy định chế độ hỗ trợ sinh hoạt phí đối với Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), Ủy viên Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, huyện.

Theo Thông tư 104 quy định, đối tượng áp dụng chế độ sinh hoạt phí theo Quyết định số 33/2014/QĐ-TTg ngày 28/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh và cấp huyện, không trong danh sách trả lương hàng tháng theo thang bảng lương theo quy định tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, các hội được giao biên chế và kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm:

Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh và cấp huyện là cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ hưu, hưởng lương hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội; M

Mơi xem thông tư: thongtu_104_hcsn_1_QXPG.docx