Hướng dẫn điều chỉnh chi phí kiểm toán khi có quy định mới

PV.

Bộ Tài chính vừa giải đáp vướng mắc của độc giả liên quan đến việc điều chỉnh chi phí kiểm toán khi Nhà nước ban hành quy định mới về việc xác định phí kiểm toán.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Gửi câu hỏi về Bộ Tài chính, độc giả cho biết: "Công ty tôi ký hợp đồng kiểm toán vào tháng 12/2014 thực hiện theo Thông tư số 19/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính. Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Hợp đồng có điều khoản: Giá trị hợp đồng được điều chỉnh khi văn bản Nhà nước quy định về tính phí kiểm toán thay đổi hoặc khi dự toán điều chỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì hai bên thống nhất ký bổ sung phụ lục hợp đồng. Trường hợp này thì sau khi có Thông tư số 09/2016/TT-BTC thì dự toán chi phí kiểm toán đã được điều chỉnh và đã được chủ đầu tư ký phụ lục điều chỉnh giá trị hợp đồng. Thời gian thực hiên hợp đồng theo dự án đến tháng 6/2018 mới hoàn tất do nhà thầu các gói thầu thi công đến hết tháng 12/2017 mới hoàn thành. Vậy theo điều khoản của hợp đồng công ty tôi có được điều chỉnh theo thông tư 09/216/TT-BTC không. Việc thực hiện điều chỉnh có cần phải có văn bản của cấp có thẩm quyền về việc cho điều chỉnh hay không?"

Giải đáp vướng mắc của độc giả, Bộ Tài chính hướng dẫn, tại Điều 53, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng quy định về xử lý chuyển tiếp như sau: “Các hợp đồng xây dựng đã ký và đang thực hiện trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì thực hiện theo quy định về hợp đồng xây dựng trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành”.

Theo nội dung câu hỏi của độc giả, hợp đồng đã được ký kết vào tháng 12/2014. Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị độc giả căn cứ vào Nghị định số 48/2010NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, việc điều chỉnh thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 34: “Việc điều chỉnh giá và điều chỉnh hợp đồng xây dựng chỉ áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng theo hợp đồng đã ký”  Khoản 1 Điều 35 quy định: “Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và đơn giá điều chỉnh: Trường hợp khối lượng thực tế hoàn thành được nghiệm thu ít hơn hoặc nhiều hơn so với khối lượng trong hợp đồng đã ký thanh toán theo khối lượng hoàn thành thực tế được nghiệm thu”.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp hợp đồng ký kết tại thời điểm có hiệu lực của Nghị định số 48/2010NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ và có phát sinh khối lượng nằm ngoài phải thực hiện tại thời điểm có hiệu lực của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính thì phần khối lượng phát sinh được áp dụng theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016.

Bộ Tài chính hướng dẫn, căn cứ theo nội dung hợp đồng đã ký, đôi bên thống nhất việc điều chỉnh chi phí kiểm toán khi Nhà nước ban hành quy định mới về việc xác định phí kiểm toán thì tiến hành điều chỉnh hợp đồng trên nguyên tắc: Nếu vượt giá gói thầu được duyệt (gồm cả dự phòng phí của gói thầu) thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư chấp thuận việc điều chỉnh hợp đồng. Trường hợp bổ sung phí kiểm toán không vượt giá gói thầu được duyệt thì chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh, ký kết phụ lục hợp đồng.