Hướng dẫn định mức kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Liên Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) có sử dụng ngân sách Nhà nước.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thông tư quy định, khung định mức làm căn cứ xây dựng dự toán nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách Nhà nước đối với lao động trực tiếp. Theo đó, tiền công trực tiếp cho các chức danh thực hiện nhiệm vụ KH&CN được tính theo ngày công lao động quy đổi và mức lương cơ sở do Nhà nước quy định tại thời điểm xây dựng dự toán.

Dự toán tiền công trực tiếp đối với từng chức danh được tính theo công thức và định mức sau: Tc = Lcs x Hstcn x Snc

Trong đó: Tc là Dự toán tiền công của chức danh; Lcs là lương cơ sở do Nhà nước quy định; Hstcn là hệ số tiền công ngày tính theo lương cơ sở của từng chức danh; Snc là số ngày công của từng chức danh.

Đối với trường hợp thuê chuyên gia trong nước theo ngày công thì mức dự toán thuê chuyên gia trong nước không quá 40 triệu đồng/người/tháng. Tổng dự toán kinh phí thực hiện nội dung chi thuê chuyên gia trong nước không quá 30% tổng dự toán kinh phí chi tiền công trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

Đối với thuê chuyên gia nước ngoài, tổng dự toán kinh phí thuê chuyên gia nước ngoàikhông quá 50% tổng dự toán kinh phí chi tiền công trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

Thông tư cũng quy định cụ thể một số định mức chi quản lý nhiệm vụ KH&CN như định mức chi hoạt động của các Hội đồng; định mức xây dựng dự toán chi thuê chuyên gia tư vấn độc lập; chi thông báo tuyển chọn trên các phương tiện truyền thông; dự toán chi công tác kiểm tra, đánh giá giữa kỳ,...

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8/6/2015./.