Thông tư 115/2017/TT-BTC:

Hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán


Ngày 25/10/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 115/2017/TT-BTC hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán.

Theo Thông tư, nội dung giám sát của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước bao gồm:

1. Trên cơ sở báo cáo giám sát, báo cáo phục vụ công tác giám sát của Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, thành viên giao dịch và các nguồn thông tin khác, phân tích sâu để phát hiện các giao dịch thao túng thị trường giao dịch chứng khoán, giao dịch nội bộ, các giao dịch bị cấm khác và các hành vi vi phạm quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.

2. Giám sát hoạt động của sở giao dịch chứng khoán trong việc tổ chức và giám sát các giao dịch chứng khoán diễn ra trên thị trường chứng khoán thuộc phạm vi giám sát của sở giao dịch chứng khoán theo quy định tại Mục 2 Chương II Thông tư này.

3. Giám sát hoạt động của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam trong việc quản lý và giám sát tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ theo từng tài khoản của nhà đầu tư, công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh; giới hạn vị thế của nhà đầu tư khi tham gia giao dịch chứng khoán phái sinh theo quy định tại Mục 3 Chương II Thông tư này.

4. Giám sát giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư tổ chức trong nước, nhà đầu tư nước ngoài để kịp thời phát hiện các diễn biến bất thường có thể gây hiệu ứng tâm lý cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

5. Giám sát việc cung cấp dịch vụ liên quan đến giao dịch chứng khoán của các đối tượng quy định tại điểm b, c, d, đ, e, h, i khoản 2 Điều 2 Thông tư này...

Thông tư có hiệu lực từ ngày 08/12/2017 và thay thế Thông tư số 13/2013/TT-BTC ngày 25/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 115/2017/TT-BTC.