Hướng dẫn hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân năm 2012 - 2013


(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 50/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hỗ trợ lãi suất tiền gửi ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân năm 2012 - 2013. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/4/2013.

Mời download nội dung Thông tư: Thong tu 50-2013-TT-BTC.doc