Hướng dẫn hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư ngành nghề kinh doanh có điều kiện

PV.

Tổng cục Thuế trả lời vướng mắc về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của dự án đầu tư ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 46/CV-PSC ngày 6/12/2016 của Công ty Cổ phần Pusamcap SaPa về việc hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế  đã có Công văn số 257/TCT-CS trả lời địa phương và doanh nghiệp (DN). Trong đó, về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư, công văn số 257/TCT-CS của Tổng cục Thuế  có ý kiến như sau:

Tại khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 19/4/2016 sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 13 Luật thuế GTGT 13/2008/QH12 (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 31/2012/QH13) về các trường hợp hoàn thuế quy định:

 Cơ sở kinh doanh (CSKD) không được hoàn thuế GTGT mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với các trường hợp:

Dự án đầu tư của CSKD ngành, nghề ĐTKD có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư quy định tại điểm a khoản 1 Điều 13 Luật thuế GTGT đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế là dự án đầu tư của CSKD ngành, nghề đầu tư kinh doanh (ĐTKD) có điều kiện nhưng CSKD chưa được cấp giấy phép kinh doanh ngành, nghề ĐTKD có điều kiện; chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành, nghề ĐTKD có điều kiện; chưa có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép ĐTKD ngành, nghề ĐTKD có điều kiện; hoặc chưa đáp ứng được điều kiện để thực hiện ĐTKD có điều kiện mà không cần phải có xác nhận chấp thuận dưới hình thức văn bản theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Dự án đầu tư của CSKD ngành, nghề ĐTKD có điều kiện không bảo đảm duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động quy định tại điểm a khoản 1 Điều 13 Luật thuế GTGT đã được sửa đổi bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế là dự án đầu tư của CSKD ngành, nghề ĐTKD có điều kiện nhưng trong quá trình hoạt động CSKD bị thu hồi giấy phép kinh doanh ngành, nghề ĐTKD có điều kiện; bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành, nghề ĐTKD có điều kiện; bị thu hồi văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về ĐTKD ngành, nghề ĐTKD có điều kiện; hoặc trong quá trình hoạt động CSKD không đáp ứng được điều kiện để thực hiện ĐTKD có điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư thì thời điểm không hoàn thuế GTGT được tính từ thời điểm CSKD bị thu hồi một trong các loại giấy tờ nêu trên hoặc từ thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, phát hiện CSKD không đáp ứng được các điều kiện về ĐTKD có điều kiện.”

Tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 sửa đổi, bổ sung Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/20/2015) và điểm 3 khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn về hoàn thuế GTGT như sau:

 Dự án đầu tư của CSKD ngành, nghề ĐTKD có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư là dự án đầu tư của CSKD ngành, nghề ĐTKD có điều kiện nhưng CSKD chưa được cấp giấy phép kinh doanh ngành, nghề ĐTKD có điều kiện; chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành, nghề ĐTKD có điều kiện; chưa có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép ĐTKD ngành, nghề ĐTKD có điều kiện; hoặc chưa đáp ứng được điều kiện để thực hiện ĐTKD có điều kiện mà không cần phải có xác nhận, chấp thuận dưới hình thức văn bản theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Dự án đầu tư của CSKD ngành, nghề ĐTKD có điều kiện không bảo đảm duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động là dự án đầu tư của CSKD ngành, nghề ĐTKD có điều kiện nhưng trong quá trình hoạt động CSKD bị thu hồi giấy phép kinh doanh ngành, nghề ĐTKD có điều kiện; bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành, nghề ĐTKD có điều kiện; bị thu hồi văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về ĐTKD ngành, nghề ĐTKD có điều kiện; hoặc trong quá trình hoạt động CSKD không đáp ứng được điều kiện để thực hiện ĐTKD có điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư thì thời điểm không hoàn thuế GTGT được tính từ thời điểm CSKD bị thu hồi một trong các loại giấy tờ nêu trên hoặc từ thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, phát hiện CSKD không đáp ứng được các điều kiện về ĐTKD có điều kiện.”

Theo trình bày tại công văn, Công ty Cổ phần Pusamcap SaPa đầu tư xây dựng dự án “Khu du lịch nghỉ dưỡng và Khách sạn SilkPath SaPa” tiêu chuẩn 4 sao tại Thị trấn SaPa, huyện SaPa, tỉnh Lào Cai, theo tài liệu gửi kèm công văn, Công ty Cổ phần Pusamcap SaPa đã có: (i) Giấy chứng nhận đăng ký DN có ngành nghề kinh doanh “Dịch vụ lưu trú ngắn ngày: Chi tiết: Kinh doanh khách sạn”; (ii) Giấy chứng nhận đầu tư dự án Khu “Khu du lịch nghỉ dưỡng và Khách sạn SilkPath SaPa” và (iii) Giấy phép xây dựng các hạng mục công trình thuộc dự án.

Căn cứ theo các quy định nêu trên, Tổng cục Thuế hướng dẫn: Kinh doanh khách sạn thuộc kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch là ngành nghề kinh doanh có điều kiện (các điều kiện được quy định tại Điều 64 Luật du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14/6/2005); Dịch vụ lưu trú du lịch (số thứ tự 40, nhóm B) thuộc Mục 2 - Hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo Phụ lục III danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.

Tổng cục Thuế giao Cục Thuế tỉnh Lào Cai rà soát cụ thể hồ sơ, thực tế trường hợp của đơn vị, tiến độ thực tế về việc đầu tư xây dựng dự án để xác định việc bảo đảm điều kiện kinh doanh của Công ty khi xem xét xử lý hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư.

Trường hợp, sau khi hoàn thành nghiệm thu và đi vào hoạt động, nếu dự án đầu tư nêu trên của Công ty cổ phần Pusamcap SaPa không bảo đảm duy trì đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật thì thực hiện theo hướng dẫn tại điểm C.3 khoản 3 Điều 18 Thông tư số  219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính).