Thông tư 46/2017/TT-BTC:

Hướng dẫn hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ


Ngày 12/5/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 46/2017/TT-BTC hướng dẫn hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.

Theo Thông tư, các giao dịch thiếu tiền tại ngày thanh toán được quyền đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam áp dụng biện pháp lùi thời hạn thanh toán:
- Thời hạn lùi tối đa là 02 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán.
- Trường hợp bên mua có đủ tiền thanh toán trong thời hạn nêu trên thì giao dịch được thực hiện thanh toán như giao dịch thông thường.
- Trường hợp hết thời hạn lùi nêu trên mà bên mua không đủ tiền thanh toán thì giao dịch sẽ bị loại bỏ.
- Trường hợp giao dịch không được thanh toán đúng hạn, bên mua phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tổn thất phát sinh cho khách hàng và thành viên có liên quan.
Mức bồi thường do các bên tự thỏa thuận theo quy định pháp luật hiện hành.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2017. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, không áp dụng quy định của Thông tư số 05/2015/TT-BTC ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 46/2017/TT-BTC.