Thông tư số 108/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn kế toán dự trữ quốc gia


Ngày 15/11/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 108/2018/TT-BTC hướng dẫn kế toán dự trữ quốc gia.

Thông tư gồm 3 chương, 9 điều, kèm theo 6 phụ lục, quy định chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính, báo cáo nghiệp vụ về hoạt động dự trữ quốc gia áp dụng cho các đơn vị quy định tại Điều 2 để hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến hoạt động dự trữ quốc gia.

Những nội dung không hướng dẫn trong Thông tư này, các đối tượng quy định tại Điều 2 Thông tư này thực hiện theo Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp hoặc chế độ kế toán đặc thù được Bộ Tài chính chấp thuận.

Thông tư áp dụng đối với:

- Các đơn vị dự trữ Nhà nước (gồm: Tổng cục Dự trữ nhà nước; Cục Dự trữ nhà nước khu vực; Chi cục dự trữ nhà nước);

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trực tiếp quản lý hàng dự trữ quốc gia theo sự phân công của Chính phủ;

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác kế toán dự trữ quốc gia....

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 và thay thế Thông tư số 142/2014/TT-BTC ngày 25/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 108/2018/TT-BTC.