Thông tư số 112/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu


Ngày 15/11/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 112/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Thông tư gồm 4 điều, kèm theo 4 phụ lục, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10/11/2015 như sau:

- Sửa đổi, bổ sung Điều 17, 19, 25, 26, 27, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44;

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 23, Khoản 4 Điều 54 ;

- Bổ sung Điều 29a, 30a, 38a;

- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục kèm theo Thông tư số 174/2015/TT-BTC;

- Bãi bỏ một số nội dung ban hành kèm theo Thông tư số 174/2015/TT-BTC...

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 112/2018/TT-BTC.