Thông tư 330/2016/TT-BTC:

Hướng dẫn lập dự toán, cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ bảo vệ rừng


Ngày 26/12/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 330/2016/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để bảo vệ diện tích rừng tự nhiên của các công ty lâm nghiệp phải tạm dừng khai thác.

1. Chính sách hỗ trợ bảo vệ rừng tự nhiên phải tạm dừng khai thác theo Quyết định số 2242/QĐ-TTg:

Thông tư quy định hỗ trợ 200 nghìn đồng mỗi hecta một năm cho các công ty lâm nghiệp để bảo vệ diện tích rừng tự nhiên phải tạm dừng khai thác.

Các diện tích rừng tự nhiên do các đối tượng khác quản lý không thuộc đối tượng được hỗ trợ tại Thông tư này.

2. Lập dự toán, tổng hợp dự toán kinh phí hỗ trợ công ty lâm nghiệp tạm dừng khai thác chính gỗ rừng tự nhiên:

Đối với kinh phí hỗ trợ các công ty lâm nghiệp do các Bộ, ngành quản lý thì Bộ, ngành phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ các công ty lâm nghiệp trực thuộc.

Còn đối với kinh phí thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì Thông tư quy định sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp lập dự toán kinh phí hỗ trợ bảo vệ rừng tự nhiên bị tạm dừng khai thác chính. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt rồi gửi Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp trước ngày 30/6. Bộ Nông nghiệp tổng hợp rồi gửi Bộ Tài chính trình Quốc hội xem xét, quyết định.

3. Cấp phát kinh phí hỗ trợ công ty lâm nghiệp bị tạm dừng khai thác rừng tự nhiên:

Theo Thông tư, Bộ Tài chính giao dự toán kinh phí hỗ trợ cho Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cùng lúc với giao dự toán các khoản chi ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu khác.

Dựa trên diện tích tạm dừng khai thác rừng tự nhiên và mức hỗ trợ thì Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khoán kinh phí hỗ trợ cho các công ty lâm nghiệp bằng hình thức lệnh chi tiền. Đối với hình thức giao kế hoạch, cơ quan tài chính tạm cấp 60% kinh phí hỗ trợ theo kế hoạch trong Quý I, kinh phí hỗ trợ tạm ngừng khai thác rừng tự nhiên còn lại được cấp vào cuối Quý III. Còn đối với hình thức đặt hàng thì Thông tư 330 của Bộ Tài chính quy định tạm cấp 50% kinh phí hỗ trợ tạm ngừng khai thác rừng tự nhiên ngay sau khi ký hợp đồng, tạm cấp tiếp 40% khi khối lượng được nghiệm thu và phần còn lại khi khối lượng được quyết toán.

4. Quyết toán kinh phí hỗ trợ các công ty lâm nghiệp phải tạm dừng khai thác theo Quyết định 2242/QĐ-TTg:

Đối với công ty lâm nghiệp thuộc Bộ quản lý ngành, Bộ quản lý ngành chủ trì thẩm tra việc quyết toán kinh phí hỗ trợ của các công ty lâm nghiệp.

Đối với kinh phí hỗ trợ các công ty lâm nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì Sở Tài chính chủ trì tổ chức thực hiện thẩm tra việc quyết toán kinh phí hỗ trợ tạm ngưng.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 08/02/2017. Kinh phí hỗ trợ tạm ngưng khai thác rừng tự nhiên theo Quyết định 2242/QĐ-TTg không sử dụng hết được xử lý theo pháp luật ngân sách hiện hành, trường hợp kinh phí hỗ trợ tạm ngưng khai thác rừng tự nhiên bị thiếu thì được ngân sách trung ương cấp bổ sung vào dự toán năm sau.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 330/2016/TT-BTC.