Hướng dẫn lập dự toán chi cho nhà, đất của cơ quan ngoại giao

Theo baohaiquan.vn

(Taichinh) - Thông tư số 37/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính mới ban hành quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước (NSNN) thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà, đất phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước theo hình thức hỗ tương và theo hình thức giao sử dụng nhà, đất không phải trả tiền.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thông tư quy định: Sử dụng nhà, đất hỗ tương là việc sử dụng nhà, đất phục vụ đối ngoại theo quy định tại Hiệp định hoặc Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ nước ngoài theo hình thức nước này cấp nhà, đất cho Cơ quan Đại diện Ngoại giao của nước kia làm trụ sở, nhà ở trên lãnh thổ nước kia sử dụng và không phải trả tiền.

Việc giao sử dụng nhà, đất không phải trả tiền là việc Chính phủ Việt Nam bố trí nhà, đất phục vụ đối ngoại cho Cơ quan Đại diện Ngoại giao hoặc các Tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc hoặc các tổ chức quốc tế khác sử dụng để làm trụ sở, nhà ở và không phải trả tiền cho việc sử dụng.

Thông tư cũng nêu rõ nguyên tắc tính giá như sau: Dự toán NSNN hỗ trợ cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà, đất hỗ tương được xác định căn cứ tương ứng với giá cho thuê nhà do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định đối với tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, văn phòng nước ngoài theo nhiệm vụ Nhà nước giao nhân với diện tích nhà, đất hỗ tương; hoặc theo giá cho thuê nhà do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định đối với từng loại nhà, đất hỗ tương.

Khi có sự biến động lớn về chỉ số giá tiêu dùng làm ảnh hưởng đến chi phí, đơn vị thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà, đất hỗ tương sẽ chủ động đề xuất việc xác định lại đơn giá cho phù hợp với sự biến động của thị trường.

Trường hợp nhà, đất hỗ tương giao cho đơn vị sự nghiệp thực hiện thì dự toán NSNN hỗ trợ cho đơn vị được xác định theo cơ cấu giá không bao gồm các khoản chi phí bảo dưỡng, sửa chữa nhà.

Thông tư số 37 cũng hướng dẫn thêm rõ quy trình lập dự toán cũng như cách quản lý, sử dụng, quyết toán nguồn NSNN phục vụ công tác này.

Cụ thể, hàng năm, vào thời điểm lập dự toán, Bộ Ngoại giao thông báo cho các đơn vị được Bộ Ngoại giao giao hoặc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà, đất hỗ tương về mức giá cho thuê nhà, đất làm căn cứ cho các đơn vị lập dự toán.

Các đơn vị căn cứ diện tích nhà, đất hỗ tương và mức giá cho thuê nhà, đất để lập dự toán kinh phí gửi Bộ Ngoại giao tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Sau khi được cấp có thẩm quyền giao dự toán, Bộ Ngoại giao dự kiến phương án phân bổ kinh phí gửi về Bộ Tài chính để thẩm tra. Đơn vị nhận được kinh phí thực hiện hạch toán vào doanh thu chung của đơn vị; việc quản lý, sử dụng doanh thu thực hiện theo chế độ quản lý tài chính hiện hành.

Bộ Ngoại giao có trách nhiệm tổng hợp quyết toán kinh phí với NSNN. Phần kinh phí đã bố trí cho nhiệm vụ quản lý nhà, đất hỗ tương cuối năm không phân bổ hết, Bộ Ngoại giao có trách nhiệm hoàn trả NSNN, không sử dụng sang mục đích khác.

Thông tư này có hiệu lực từ 15-5-2015 và được áp dụng bắt đầu từ năm ngân sách 2015.