Hướng dẫn lựa chọn nhà thầu đối với hình thức chào hàng cạnh tranh

TCTC (Tổng hợp)

Việc xử lý tình huống lựa chọn nhà thầu theo hướng đánh giá về giá trước đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật là không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Đơn vị của ông Nguyễn Thanh Tùng (Hà Nội) thực hiện gói mua sắm hàng hoá theo hình thức chào hàng cạnh tranh thông thường. Tại bước đánh giá hồ sơ đề xuất, tổ chuyên gia đã thống nhất xử lý tình huống là chọn nhà thầu A có giá chào thấp nhất và hồ sơ đề xuất vượt đánh giá về kỹ thuật, năng lực, kinh nghiệm.

Hai nhà thầu khác có giá chào cao hơn sẽ làm rõ hồ sơ năng lực nếu không thương thảo được với nhà thầu A.

Ông Tùng hỏi, tổ chuyên gia/bên mời thầu thực hiện như vậy có đúng không? Nếu không đúng thì xử lý như thế nào? Gói thầu có bị huỷ không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Điểm a, Khoản 3, Điều 38 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định, đối với chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường bao gồm các bước: Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu; đánh giá hồ sơ đề xuất và thương thảo hợp đồng; trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

Theo đó, việc lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hàng hoá áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh phải tuân thủ theo trình tự nêu trên.

Nhà thầu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và có giá dự thầu thấp nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất và mời vào thương thảo hợp đồng.

Việc xử lý tình huống theo hướng đánh giá về giá trước đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật là không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong trường hợp này, chủ đầu tư cần yêu cầu bên mời thầu/tổ chuyên gia hoàn thiện công tác đánh giá hồ sơ đề xuất của các nhà thầu tham dự thầu theo trình tự nêu trên làm cơ sở mời nhà thầu xếp hạng nhất vào thương thảo hợp đồng. Trường hợp thương thảo không thành công thì mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo.