Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP


Ngày 31/12/2015, Bộ Tài chính đã ban hànhThông tư số 219/2015/TT-BTChướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp. Theo đó, DNNN phải ban hành Quy chế nội bộ để quản lý, sử dụng các loại tài sản của mình.


Theo đó, Doanh nghiệp Nhà nước phải áp dụng các biện pháp bảo toàn vốn theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định số 91 để bảo toàn vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.Việc trích lập các khoản dự phòng rủi ro như dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng các khoản phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính và dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp, doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC, Thông tư số 34/2011/TT-BTC, Thông tư số 89/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính và các Thông tư sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có)...

Mời xem nội dung cụ thể:thong_tu_219-2015-tt-btc_QVXQ.pdf