Hướng dẫn quyết toán lợi nhuận còn lại đối với công ty trong giai đoạn cổ phần

PV.

Giải đáp công văn số 2775/STC-TCDN ngày 7/7/2016 của Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa đề nghị hướng dẫn Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh hòa thực hiện việc hoàn lợi nhuận còn lại nộp thừa, ngày 5/9/2016, Tổng cục Thuế có công văn số 4014/TCT-DNL hướng dẫn cụ thể.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, tại khoản 4, điều 2, Thông tư số 187/2013/TT-BTC ngày 5/12/ 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc khai, nộp ngân sách nhà nước quy định về việc khai, nộp ngân sách nhà nước đối với lợi nhuận còn lại như sau:

“4. Khai, nộp ngân sách nhà nước:

Căn cứ số liệu trên Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp thực hiện khai, nộp vào ngân sách nhà nước trước ngày 10 tháng 12 năm 2013 đối với số lợi nhuận phải nộp ngân sách nhà nước tạm tính 09 tháng đầu năm 2013. Khi quyết toán năm 2013, doanh nghiệp nộp số còn lại chậm nhất vào ngày 31 tháng 3 năm 2014.

Số phải nộp ngân sách nhà nước năm 2014 kê khai, nộp theo thời điểm kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý và thời điểm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014.

Trường hợp quyết toán năm 2013 và năm 2014 nếu phát sinh số đã nộp vào ngân sách nhà nước lớn hơn số thực tế phải nộp thì doanh nghiệp được hoàn lại số tiền đã nộp thừa hoặc được giảm trừ vào số phải nộp của kỳ tiếp theo.”

Ngày 26/3/2015 Bộ Tài chính có công văn 3916/BTC-TCT hướng dẫn thu cổ tức được chia và lợi nhuận còn lại năm 2015;

Tại khoản 2. Điều 59, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về việc hoàn trả tiền thuế, hoàn trả tiền thuế kiêm bù trừ với khoản phải nộp ngân sách nhà nhà nước như sau:

“2. Đối với hoàn trả các khoản thuế khác

a) Cơ quan thuế căn cứ Quyết định hoàn thuế theo mẫu số 01/QĐHT ban hành kèm theo Thông tư này, lập Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu quy định; căn cứ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước theo mẫu quy định gửi Kho bạc nhà nước đồng cấp trên địa bàn. Kho bạc nhà nước đồng cấp thực hiện bù trừ các khoản thu ngân sách nhà nước, thực hiện hoàn trả bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt theo quy định cho người nộp thuế.”

Ngày 26/4/2014, Tổng cục Thuế có công văn số 1419/TCT-DNL hướng dẫn quyết toán lợi nhuận còn lại và tổ chức thu cổ tức được chia, lợi nhuận còn lại theo quy định tại Thông tư số 187/2013/TCT-BTC.

Căn cứ các quy định nêu trên, Công ty thương mại và Đầu tư Khánh Hòa có trách nhiệm khai, nộp, quyết toán lợi nhuận còn lại đến thời điểm Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần lần đầu theo tờ khai mẫu số 02 A/QT-LNCL ban hành kèm theo Thông tư số 187/2013/TCT-BTC.

Trường hợp sau quyết toán lợi nhuận còn lại đến thời điểm Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần lần đầu nêu trên, Công ty Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa có số tiền lợi nhuận còn lại đã nộp thừa vào NSNN thì Công ty được hoàn trả theo qui định.

Thủ tục hoàn trả thu NSNN đối với lợi nhuận còn lại nộp thừa của Công ty Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 59, Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên.