Hướng dẫn tạm ứng chi ưu đãi người có công

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Kho bạc Nhà nước vừa có văn bản số 1480/KBNN-KTNN hướng dẫn KBNN các tỉnh, thành phố thực hiện tạm ứng chi cho công tác rà soát thực hiện chính sách ưu đãi người có công.

Hoạt động nghiệp vụ tại KBNN Hà Nội. Nguồn:
Hoạt động nghiệp vụ tại KBNN Hà Nội. Nguồn:

Theo quy định, kinh phí tổng rà soát thực hiện chính sách người có công ở địa phương được bố trí từ 2 nguồn: Ngân sách Trung ương đảm bảo từ nguồn chi quản lý kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; Ngân sách địa phương bố trí kinh phí hỗ trợ nhiệm vụ phối hợp tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, tuỳ theo khả năng của ngân sách địa phương.

Tuy nhiên, theo hướng dẫn tại Điều 6 của Thông tư liên tịch 47/2009/TTLT- BLĐTBXH-BTC ngày 11/3/2009 giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội với Bộ Tài chính hướng dẫn cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động- Thương binh và Xã hội quản lý quy định nội dung chi cho công tác quản lý, không có nội dung chi cho công tác rà soát thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

Do vậy, để thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính về việc đảm bảo kịp thời thanh toán cho các đơn vị liên quan, trong khi chờ cấp có thẩm quyền bổ sung dự toán, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố phối hợp, hướng dẫn Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tạm ứng từ nguồn chi quản lý kinh phí thực hiện chính sách người có công với cách mạng để chi cho công tác rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn.